تعداد مقالات: 266
1. مقایسه رده‌شناختی اسم مرکب در فارسی و انگلیسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-17

علاءالدین طباطبایی


2. ملاحظات ریشه‌شناختى دربارة چند فعل کهن فارسى

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-12

محمّد حسن‌دوست


3. بررسی الگوهای ساختواژی عربی وارد شده در زبان فارسی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-22

محمود بی جن خان؛ الهام علایی ابوذر


4. خوهل و لغات مربوط به آن در زبان فارسی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-6

محمد حسن دوست


5. بررسی رابطة میان مبتدا، مبتداسازی و پیش‌‌‌انگارة موضوعیت در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-17

علیرضا خرمایی؛ سیده مرضیه عباسی


6. نقش ساخت اطلاعی در ترجمه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-17

محمد راسخ مهند


7. نبوغ خواجه نصیرالدین طوسی در علم عروض و قافیه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-7

علی اصغر قهرمانی مقبل


9. تاثیر گذرایی بر ساخت جمله در زبان فارسی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-47

محمد راسخ مهند؛ مسعود محمدی راد


10. سرود بزرگ خرَد. کشف نخستین دستنویسِ مانوی در ایران

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-24

محمد شکری فومشی


11. واکه‌های مرکب در زبان فارسی: یک بررسی صوت‌شناختی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-17

10.22084/rjhll.2016.1519

گلناز مدرسی قوامی


13. نقش‌های «خواه» در فارسی امروز

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-12

10.22084/rjhll.2017.9294.1527

جلال رحیمیان؛ مهرزاد منصوری


14. حذف مکان نما و مسیرنمای مقصد در زبان فارسی: رویکردی ریزنحو بنیان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-22

10.22084/rjhll.2017.13934.1724

محمد دبیر مقدم؛ زهره سادات ناصری


16. معناپردازی رنگ در آگهی نماهای بهارِ فاطمیِ شهر تهران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-20

10.22084/rjhll.2018.9558.1549

نرجس منفرد؛ فریده حق بین؛ فرهاد ساسانی


17. نشانه‌های نقش‌های معنایی مکانی در زبان ترکی نیشابوری: رویکردی توصیفی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-18

10.22084/rjhll.2018.15403.1790

علیرضا فیروزی؛ محمد دبیرمقدم


18. رابطه‌ی ادبیات با لغزش‌های زبانی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-20

10.22084/rjhll.2018.15360.1788

علی محمدی


19. نقش تکیه در تقطیع وزن شعر عروضی فارسی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-44

10.22084/rjhll.2020.21488.2017

امید طبیب زاده


20. بهینگی در متن: محرک‌های پیش‌انگاری

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1400

10.22084/rjhll.2021.23946.2128

جواد احمدزاده کلات؛ محمد دبیرمقدم


21. بررسی شناختی مقولة «بر» در گلستان سعدی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-19

حدائق رضایی؛ شهره مختاری؛ معصومه کرمانی


22. فرآیند حذف و نشانداری: محل تولید همخوان‌ها در زبان فارسی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 11-26

بتول علی‌نژاد؛ حسن آزموده


23. ساخت کنایی در گویش دشتی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 13-36

یادگار کریمی؛ معصومه هاشمی


24. توالی گروه های حرف اضافه ای در زبان فارسی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 13-41

10.22084/rjhll.2017.9351.1533

محمد راسخ مهند؛ پریسا کیانی


25. دوگان‌سازی فعل در زبان فارسی بر مبنای نظریه دوگان‌سازی صرفی: تحلیلی ساختواژی ـ معنایی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 17-35

10.22084/rjhll.2016.1725

مرادعلی سلندری رابری؛ عادل رفیعی؛ بتول علی نژاد