بررسی الگوهای ساختواژی عربی وارد شده در زبان فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری گروه زبانشناسی دانشگاه تهران

چکیده

 یکی از اطلاعات زبانی که فارسی­ زبانان برای کم­کردن عمق نوشتاری خط فارسی از آن استفاده می­ کنند، آشنایی با صورت نوشتاری و تلفظ کلماتی است که منشأ عربی دارند. هدف تحقیق پاسخ دادن به این سؤال است که آیا کلمات فارسی که براساس الگوهای ساختواژی عربی ساخته شـــده­ اند، از برونداد واجــی آن الگوها نیز تبعیــت می­کنند؟ برای پاسخ به این سؤال باید در واژگان به جســتجوی کلماتی پرداخت که بر اساس الگوهای ساختواژی عربی ساخته شده باشند. پیش­ بینی تحقیق بدین صورت است که اگر کلمات به­ دست آمده از واژگان، تلفظی مطابق با برونداد واجی الگوهای ساختواژی عربی مورد نظر داشته باشند، می­ توان نتیجه گرفت که بازشناسی واکه ­های کوتاه در زبان فارسی قاعده­ بنیاد است. اما اگر برونداد واجی­شان متفاوت باشد، می­ توان نتیجة گرفت، بازشناسی واکه­ های کوتاه در زبان فارسی قاعده­ بنیاد نیست. نتیجه بررسی 15 الگوی ساختواژی عربی که وارد فارسی شده­ اند، نشان می­ دهد که بازشناسی واکه­ های کوتاه در زبان فارسی لزوماً قاعده­ بنیاد نمی­ باشد.

کلیدواژه‌ها