اهداف و چشم انداز

هدف اصلی مجله پژوهش های زبان شناسی تطبیقی فراهم آوردن فرصتی برای ارائه یافته ها در مورد ویژگی های صرفی-نحوی، و آوایی زبان های ایرانی است. مقالاتی که از دید رده شناسی، زبان شناسی نقشگرا و زبان شناسی شناختی به مطالعه این زبان ها بپردازند در اولویت هستند. مجله در این حوزه ها مقاله می پذیرد:
-توصیف دستور زبان های ایرانی
-رده شناسی
-گویش شناسی
-زبان شناسی نقشگرا
-زبان شناسی شناختی
-زبان شناسی پیکره ای
-تحلیل کلام