پژوهش های زبان شناسی تطبیقی (RJHLL) - اهداف و چشم انداز