رابطه‌ی ادبیات با لغزش‌های زبانی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

10.22084/rjhll.2018.15360.1788

چکیده

ادبیات بدان گونه که در این مقاله از آن یاد شده، یکی از زیرمجموعه‌های هنر و در زمره‌ی حقیقت و زیبایی به شمار می‌رود. این نوع هنری که در فرهنگ ایران و زبان فارسی بیش‌تر به شعر و سروده تعبیر یافته، مانند هر پدیده‌ی دیگری خاست‌گاهی دارد که در زبان اهل نقد و هنر، به تفصیل مورد کاوش قرار گرفته است. از سوی دیگر اشتباه‌های لپی اصطلاحی است که حدود صد سال پیش با سخن‌رانی‌های روان‌کاو پرآوازه‌ی آلمانی؛ یعنی فروید به صورت نظری رایج گردید. از میان انواع اشتباه‌های لپی، «لغرش‌های زبانی» وجه برجسته‌تری داشت که بیش‌تر مورد توجه فروید واقع شد. ما ضمن تبیین ادبیات (شعر) و لغزش‌های زبانی، از نظر خاست‌گاه و تعبیر و کارکرد و نقش، سعی‌کرده‌ میان آن دو، پیوندهایی بیابد و آن‌ها را به صورت نظری و با مصداق‌های عینی که در سروده‌های شاعران بزرگ ایران یافته‌، تشریح کند.

کلیدواژه‌ها