درباره نشریه

دوفصلنامه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی مقالات تحقیقی در حوزه زبان شناسی توصیفی، رده شناسی، گویش شناسی، تحلیل کلام و موضوعات مرتبط را می پذیرد. موضوعاتی که مرتبط با زبان های ایرانی، بویژه توصیف ویژگی های دستوری این زبان ها و مطالعه رده شناختی آن ها باشد در اولویت قرار می گیرند.