پژوهش های زبان شناسی تطبیقی (RJHLL) - فرایند پذیرش مقالات