معناپردازی رنگ در آگهی نماهای بهارِ فاطمیِ شهر تهران

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا تهران

2 استاد دانشگاه الزهرا

چکیده

در این پژوهش معناپردازی رنگ در آگهی نمای بهار فاطمی برای کشف جنبه های معنایی نهفته به شیوهای نظام مند بررسی شد. پیکره پژوهش، شامل 200 آگهی نما است. به منظور یافتن الگوی معناپردازی نظام نشانه ای رنگ، برخی مفاهیم نظری کرس و فان لیوون (2002) و فان لیوون (2011) ، اوتول (2011) و بیت من (2014) به کار گرفته شدند و با رویکرد هولتز شوهه (2006) تلفیق شدند؛ نتایج پژوهش نشان داد معناپردازی رنگ در آگهی نماهای بهار فاطمی با درنظر گرفتن فضای ایرانِ امروز، الگوی نظام مندی دارد؛ به طور کلی همبافت سازی مراسم سوگواری دهه فاطمیه و جشن نوروز در ژانر آگهین ماهای بهار فاطمی بیانگر ارجحیتِ سوگواری دهه‌ی فاطمیه در مقایسه با جشن نوروز و نمایانگر جایگزین سازی جلوه‌های بهار به جای نظام اسطوره‌ای جشن نوروز است. همچنینِ نمایاندنِ جلوه‌های بهار، به کمرنگ شدن عناصر اسطوره‌ای سوگواری فاطمیه در ژانر آگهی نمای بهار فاطمی انجامیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  اربابیان، سونیا (1390)، بررسی رنگ، نقش و ساختار در بسته­بندی ابزارآلات صنعتی دستی، پایان­نامه کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشگاه الزهرا، تهران.
-  افشار مهاجر، کامران (1387)،  گرافیک تبلیغات چاپی در رسانه­ها، سمت، تهران، چاپ نخست.
-  بیابانی، غلامحسین و روغنی گلپایگانی، ابوالفضل (1390)،  تبلیغات، رهروان پویش، تهران.
-  روستا، احمد و خویه، علی (1386)،  تاکتیک‌ها و تکنیک‌های تبلیغات، سیته، تهران، چاپ نخست.
-  فرخ­عراقی، صبا (1390)، بررسی سازوکار معناپردازی در برچسب کالاها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی. دانشگاه الزهرا، تهران.
-  ساسانی، فرهاد (1389)، معناکاوی: به سوی نشانه‌شناسی اجتماعی، نشر علم، تهران.
-  ساسانی، فرهاد (1385)، «جستارها:‌ عصر پساروش­گرایی در نشانه­شناسی­گفتمانی (هنر) روش­گریزی یا به­گزینی؟». زیباشناخت، 15: 145- 156.
-  کاویانی، محمد (1387)، روانشناسی تبلیغات، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران.
-  معصومی، اشکان (1392)، «مفهوم رنگ‌ها در ایمنی»، مجله نوآور، 10، 109: 68-69.
-  بسته نگار، مهرنوش (1393)، «رنگ منظر ایرانی، جایگاه رنگ در کشف برند گردشگری ایران»، مجله منظر، 29: 58- 64.
-  صنعت چوب ایران (1386)، «معنای رنگ»، ماهنامه صنعت چوب ایران و طراحی داخلی، 16، 3: 36 -43.
-  Alpert, M., Alpert, J. & Maltz, E. (2005), “Purchase occasion influence on the role of music in advertising”. Journal of Business Research. 58: 369–376.
-  Bateman, J. (2014), Text and Image: A Critical Introduction to the Visual/Verbal Divide. Routledge. London & New York.
-  Bateman, J. (2014), “The Language of Colour: An introduction by Theo van Leeuwen”, equinox publishing, 1-8.
-  Bellizzi, J., Crowley, A. & Hasty, R. (1983), “The effects of color in store design”. Journal of Retailing. 59 (1): 21-45.
-  Birren, F (1969), The Color Primer; A Basic Treatise on the Color System of Wilhelm Ostwald. New York: Van Nostrand Reinhold
-  Eckstut, A. & Eckstut, J. (2013), The Secret Language of Color: Science, Nature, History, Culture, Beauty and Joy of Red, Orange, Yellow, Green, Blue, and Violet .8Th edition. Black Dog & Leventhal Publish
-  Elliott, Charlene. (2003), “Color codification: law, culture and the hue of communication”. Journal for Cultural Research. 7 (3): 297-319.
-  Firth, J. R. (1957), Papers in Linguistics. Oxford: Oxford University Press.
-  Francis, F. (1995), “Quality as influenced by color”. Food Quality and Preference. 63: 149-155.
-  Garber, J., Hyatt, E., Starr, J.&  Richard, G. (2000), “The Effects of Food Color on Perceived Flavor”. Journal of Marketing Theory&  Practice, 84: 59-73.
-  Grimes, A  &  Doole, I. (1998), “Exploring the Relationships between Colour and International Branding: A Cross Cultural Comparison of the UK and Taiwan”. Journal of Marketing Management. 14(7): 799-817
-  Halliday, M. & Hasan, R. (2014), Introduction to functional grammar. 4th edition .London: Routledge.
-  Halliday, M. A.K. (1978), Language as Social Semiotic: the Social Interpretation of language and meaning. London: Edward Arnold.
-  Halliday, M. (1985), An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold.
-  Holtzschue, L. (2006), Understanding Color: An Introduction for Designers (3rd Edition). Canada: John Wiley & Sons, Inc.
-  Itten, J. (1970), The elements of color. Translated by Ernest Van Haggen. New York: Von Nostrand Reinhold.
-  Itten, J. (1973), The art of color. Translated by Ernest Van Haagen. New York: Von Nostrand Reinhold.
-  Jingqing, Z  & Jiaquan, L. (1997), The Structure of Color Language. Chinese Studies in Philosophy. 28(4): 5-52.
-  Kaufman, S. C. (2002), “Seeing through the eyes of the color-blind shopper: developing dialogues for understanding”. Colors Matters Research. www.colormatters.com
-  Kaiser, P. (1984), “Physiological response to color”. Color Research and Application. 9(1): 29-36.
-  Kress, G. & van Leeuwen, T. (2002), “Colour as a semiotic mode: notes for a grammar of colour”. Visual communication. 1(3): 343–368.
-  Kress, G. & van Leeuwen, T. (2006), Reading Images: The Grammar of Visual Design. London: Routledge.
-  O'Toole, M. (1996), The Language of Displayed Art. London: Leicester University press.
-  O'Toole, M. (2011), The Language of Displayed Art. 2nd edition. London & New York: Routledge.
-  Twick, M; Cohen, A. (2011), “Flexibility over automaticity: Separable representations for colours and words”. Visual Cognition. 19(3): 392-414.
-  Van Leeuwen, T. (2011), The Language of Colour: an introduction. Germany: Bremen University.