تماس با ما


آدرس پستی : همدان ، چهاراه پژوهش ، دانشگاه بوعلی سینا ، سازمان مرکزی دانشگاه ،دفتر نشریه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی

کد پستی : 6517838695

تلفن : 38381192-081 

پاسخ گویی شنبه تا چهارشنبه از ساعت[ 10 الی 12]

پست الکترونیکی: journal.zaban@basu.ac.ir



CAPTCHA Image