پژوهش های زبان شناسی تطبیقی (RJHLL) - اخبار و اعلانات