ملاحظات ریشه‌شناختى دربارة چند فعل کهن فارسى

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی

چکیده

در این مقاله، به بررسى چند فعل، که شواهدى از آنها در متون کهن فارسى به دست آمده، پرداخته­ام. تا آنجاکه نگارنده اطّلاع دارد، تاکنون دربارة وجه اشتقاق این لغات سخنى گفته نشده است.

کلیدواژه‌ها