طبقه‌بندی زبان زازاکی بر پایۀ گویش‌شناسی ادراکی و زبانشناسی تطبیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه زبان شناسی تجربی دانشگاه گوته فرانکفورت،آلمان.

چکیده

هدف از این مقاله به روز کردن دیدگاههای موجود درباره گویش شناسی و طبقه بندی زبان زازاکی و پاسخ دادن به این دو پرسش است: آیا زازاها کرد هستند؟ آیا زبان زازاکی کردیست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش از متدهای دو گرایش زبانشناسی تطبیقی و گویش شناسی ادراکی بهره گرفته می‌شود. بخش اول این مقاله به پیشینه پژوهش زازاشناسی می‌پردازد. در بخش دوم با تکیه بر دیدگاه گویش شناسی ادراکی کوشش می‌شود تصویر روشنی از وضعیت پیچیده هویت زازاها و دیدگاههای گوناگون چه زازاها و چه غیر زازاها درباره قومیت و زبان آنها ارائه شود. بخش سوم به پژوهشهای زبان‌شناسی تطبیقی اختصاص دارد و به بررسی مولفه های دستوری مهم با درجه تشخیص بالا در شماری از زبانهای ایرانی که برای بررسی طبقه بندی زازاکی مهم هستند، می‌پردازد و بخش آخر به نتیجه گیری و پاسخ به دو پرسش اصلی این پژوهش اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها