پژوهش های زبان شناسی تطبیقی (RJHLL) - واژه نامه اختصاصی