نقش ساخت اطلاعی در ترجمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

این مقاله به بحث دربارة تفاوتها و تشابهات ساخت اطلاعاتی جمله در انگلیسی و فارسی اختصاص دارد. نویسنده از رهگذر بحث دربارة این تفاوتها و تشابهات کوشیده است تا از چگونگی و نیز اهمیت انتقال ساخت اطلاعی در ترجمه (از انگلیسی به فارسی  و بالعکس) سخن گوید.

کلیدواژه‌ها