داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
یوسف آرام پژوهش های توصیفی زبان شناسی عضو هیات علمی - دانشگاه بوعلی سینا
الهام ایزدی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
راحله ایزدی فر دانشگاه بوعلی سینا همدان
محرم اسلامی پژوهش های توصیفی زبان شناسی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
آوا ایمانی زبان شناسی تطبیقی استادیار گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
فریده اوکاتی پژوهش های توصیفی زبان شناسی استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه زابل
آرمان بختیاری
مهدی پریزاده گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا
مهدی پورمحمد دانشگاه آلبرتا، کانادا
مصطفی حسینی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
هدا خیاط گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
علیرضا خرمایی دانشیار زبان شناسی دانشگاه شیراز
شادی داوری پژوهش های توصیفی زبان شناسی مدرس دانشکده پیزاپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد راسخ مهند گروه زبان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا
جلال رحیمیان استاد
والی رضایی دانشگاه اصفهان
عادل رفیعی دانشگاه اصفهان
حسن زختاره گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
فرهاد ساسانی پژوهش های توصیفی زبان شناسی رییس مرکز آموزش زبان فارسی عضو گروه زبان شناسی
جهاندوست سبزعلیپور عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و احد رشت، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
سید علی اصغر سلطانی پژوهش های توصیفی زبان شناسی مدیر گروه زبان انگلسی، دانشگاه باقرالعلوم
وحید صادقی پژوهش های توصیفی زبان شناسی گروه زبان انگلیسی و زبانشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
محمد امین صراحی دانشیار زبانشناسی دانشگاه گیلان
علاءالدین طباطبایی استادیار پژوهشی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
دکتر امید طبیب زاده
مجید علائی دکتری زبانشناسی، گروه زبانشناسی همگانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
مجتبی علیزاده صحرایی رده شناسی گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
بتول علی نژاد پژوهش های توصیفی زبان شناسی گروه زبانشناسی دانشکده زبان های خارجی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
محمد عموزاده پژوهش های توصیفی زبان شناسی گروه زبانشناسی، دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سالومه غلامی گروه زبان شناسی دانشگاه فرانکفورت
مرتضی قائمی دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده علوم انسانی- گروه زبان و ادبیات عرب
فریبا قطره پژوهش های توصیفی زبان شناسی دانشیار زبانشناسی/دانشگاه الزهرا
مسعود قیومی پژوهش های توصیفی زبان شناسی بزرگراه کردستان، نبش خیابان ۶۴ غربی
عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا زبان شناسی تطبیقی دانشیار گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
یادگار کریمی
رامین گلشائی گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
علی محمدی عضو هیئت علمی دانش‌گاه بوعلی‌سینا همدان
گلناز مدرسی قوامی دانشگاه علامه طباطبائی
سید مهدی مسبوق پژوهش های توصیفی زبان شناسی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا
مهرداد مشکین فام رده شناسی پژوهشگر پسادکتری زبان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
مسعود معتمدی گروه ادبیات فارسی دانشگاه آزاد
ساسان ملکی پژوهش های توصیفی زبان شناسی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
محرم منصوری زاده زبان شناسی تطبیقی عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر
مازیار مهیمنی زبان شناسی تطبیقی گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
امیرسعید مولودی پژوهش های توصیفی زبان شناسی بخش زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
مهرداد نغزگوی کهن پژوهش های توصیفی زبان شناسی استاد گروه زبان شناسی، دانشگاه بوعلی سینا
زانیار نقشبندی دانشگاه بوعلی سینا
ماندانا نوربخش دانشگاه الزهرا
هنگامه واعظی هیأت علمی تمام وقت ؛دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت