داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
الهام ایزدی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
راحله ایزدی فر دانشگاه بوعلی سینا همدان
محرم اسلامی پژوهش های توصیفی زبان شناسی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
آرمان بختیاری
مهدی پریزاده گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا
مصطفی حسینی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
علیرضا خرمایی دانشیار زبان شناسی دانشگاه شیراز
شادی داوری پژوهش های توصیفی زبان شناسی مدرس دانشکده پیزاپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد راسخ مهند گروه زبان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا
جلال رحیمیان استاد
والی رضایی دانشگاه اصفهان
عادل رفیعی دانشگاه اصفهان
فرهاد ساسانی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)
جهاندوست سبزعلیپور عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و احد رشت، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
وحید صادقی پژوهش های توصیفی زبان شناسی گروه زبان انگلیسی و زبانشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
محمد امین صراحی استادیار زبانشناسی دانشگاه گیلان
علاءالدین طباطبایی استادیار پژوهشی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
دکتر امید طبیب زاده
مجید علائی دکتری زبانشناسی، گروه زبانشناسی همگانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
مجتبی علیزاده صحرایی رده شناسی گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
بتول علی نژاد پژوهش های توصیفی زبان شناسی گروه زبانشناسی دانشکده زبان های خارجی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
محمد عموزاده پژوهش های توصیفی زبان شناسی گروه زبانشناسی، دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سالومه غلامی گروه زبان شناسی دانشگاه فرانکفورت
مرتضی قائمی عضو هیات علمی
مسعود قیومی پژوهش های توصیفی زبان شناسی بزرگراه کردستان، نبش خیابان ۶۴ غربی
یادگار کریمی
رامین گلشائی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
علی محمدی عضو هیئت علمی دانش‌گاه بوعلی‌سینا همدان
گلناز مدرسی قوامی دانشگاه علامه طباطبایی
سید مهدی مسبوق زبان شناسی تطبیقی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
مسعود معتمدی
ساسان ملکی
محرم منصوری زاده زبان شناسی تطبیقی عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر
مهرداد نغزگوی کهن دانشیار گروه زبان شناسی، دانشگاه بوعلی سینا
هنگامه واعظی هیأت علمی تمام وقت ؛دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت