اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمد راسخ مهند

زبان شناسی همگانی استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

mrasekhmahandyahoo.com

مدیر مسئول

دکتر غلامرضا شعبانی بهار

مدیریت ورزشی استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

shabani1345gmail.com
0811-8292618

اعضای هیات تحریریه

دکتر آرمان بختیاری

دانشیار گروه زبان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

rabakhtyaribasu.ac.ir

دکتر محمد راسخ مهند

استاد گروه زبان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

mrasekhmahandyahoo.com

دکتر محرم رضایتی کیشه خاله

ادبیات فارسی استاد دانشگاه گیلان

kishekhalehyahoo.com

دکتر امید طبیب زاده

زبان شناسی همگانی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ

otabibzadehyahoo.com

دکتر محمد عموزاده

زبان شناسی استاد دانشگاه اصفهان

amoozadehyahoo.com

دکتر عامر قیطوری

زبان شناسی دانشیار - دانشگاه رازی کرمانشاه

gheituryyahoo.com

دکتر بهروز محمودی بختیاری

دانشیار دانشگاه تهران

b_m_bakhtiariyahoo.com

دکتر فاطمه مدرسی

ادبیات فارسی استاد- دانشگاه ارومیه

modarresiyahoo.com

دکتر مهرداد نغزگوی کهن

دانشیار گروه زبان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

mnkohanyahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر رضا طاهرخانی

استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه بوعلی سینا

reza1920yahoo.com

دبیر اجرایی

مهندس صفانه صادقیان

کامپیوتر(نرم افزار) کارشناس- دانشگاه بوعلی سینا

ssasadeghian85gmail.com