اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر غلامرضا شعبانی بهار

مدیریت ورزشی استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

shabani1345gmail.com
0811-8292618

سردبیر

دکتر محمد راسخ مهند

زبان شناسی همگانی استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

mrasekhmahandyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر آرمان بختیاری

دانشیار گروه زبان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

rabakhtyaribasu.ac.ir

دکتر محمد راسخ مهند

استاد گروه زبان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

mrasekhmahandyahoo.com

دکتر محرم رضایتی کیشه خاله

ادبیات فارسی استاد دانشگاه گیلان

kishekhalehyahoo.com

دکتر امید طبیب زاده

زبان شناسی همگانی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ

otabibzadehyahoo.com

دکتر محمد عموزاده

زبان شناسی استاد دانشگاه اصفهان

amoozadehyahoo.com

دکتر عامر قیطوری

زبان شناسی دانشیار - دانشگاه رازی کرمانشاه

gheituryyahoo.com

دکتر بهروز محمودی بختیاری

دانشیار دانشگاه تهران

b_m_bakhtiariyahoo.com

دکتر فاطمه مدرسی

ادبیات فارسی استاد- دانشگاه ارومیه

modarresiyahoo.com

دکتر مهرداد نغزگوی کهن

دانشیار گروه زبان شناسی دانشگاه بوعلی سینا

mnkohanyahoo.com

دبیر اجرایی

مهندس صفانه صادقیان

کامپیوتر(نرم افزار) کارشناس- دانشگاه بوعلی سینا

ssasadeghian85gmail.com