دو فصلنامه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی از سال 1390 به عنوان مجله تخصصی در حوزه ی زبان شناسی منتشر می شود. این مجله در زمینه ی (دستور زبان فارسی، رده شناسی زبان های ایرانی و پژوهش های توصیفی زبان های ایرانی)  مقاله می پذیرد.


 توالی انتشار  دو فصلنامه
 رتبه در وزارت علوم (ارزیابی 1399)  ب
شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)جدید Q1

ضریب تاثیر 1397 (Impact Factor) جدید

 0.136
 نوع داوری  دوسو ناشناس
 زبان نشریه  فارسی(چکیده: انگلیسی)
نوع انتشار  چاپی و الکترونیکی
هزینه بررسی و انتشار
 دارد

دانلود مقاله از سایت نشریه رایگان است 
 این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند 

* سخن سردبیر* (جدید) -------دریافت فایل

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1400 

مقاله پژوهشی

1. بهینگی در متن: محرک‌های پیش‌انگاری

صفحه 1-22

10.22084/rjhll.2021.23946.2128

محمد دبیرمقدم؛ جواد احمدزاده کلات


6. افعال معین آغازی در زبان فارسی

صفحه 97-109

10.22084/rjhll.2020.21885.2037

فاطمه خاله اقلی تبریزی؛ جهاندوست سبزعلیپور؛ بهرام خوشنودی


9. بررسی دلایل دوبندی بودن ساخت های چندپرسش واژه ای: هم پایه و چندگانه

صفحه 153-175

10.22084/rjhll.2020.20450.1987

اکرم رضوی زاده؛ هنگامه واعظی؛ لطیف عطاری؛ سید محمد رضی نژاد؛ عبدالحسین حیدری


ابر واژگان