دو فصلنامه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی از سال 1390 به عنوان مجله تخصصی در حوزه ی زبان شناسی منتشر می شود. این مجله در زمینه ی دستور زبان فارسی، رده شناسی زبان های ایرانی و پژوهش های توصیفی زبان های ایرانی مقاله می پذیرد.


- نوع اعتبار علمی - پژوهشی(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
- توالی انتشار  دو فصلنامه
- رتبه در وزارت علوم  A(86)
- شاخص کیفیت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)
Q3
 - ضریب تاثیر 1395(Impact Factor)  0.074
- نوع داوری  دوسو ناشناس
- زبان نشریه  فارسی(چکیده: انگلیسی)
- نوع انتشار  چاپی و الکترونیکی
- نوع دسترسی  رایگان(تمام متن)
- هزینه بررسی و انتشار  دارد


 

شماره جاری: دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398 

4. بازکاوی سورۀ بقره بر اساس نظریه آمیختگی مفهومی

صفحه 59-84

مرتضی قائمی؛ سید مهدی مسبوق؛ اکرم ذوالفقاری


5. استعاره های مفهومی غم در زبان فارسی: رویکردی شناختی و پیکره ای

صفحه 85-99

وجیهه فرشی؛ آزیتا افراشی؛ علی افخمی؛ غلامحسین کریمی دوستان


11. ادبِ ‌زبانی در متون تعلیمی امام محمد غزالی

صفحه 219-237

محمدرضا طوسی نصرآبادی؛ بهمن زندی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ علی رضا قلی فامیان


ابر واژگان