پژوهش های زبان شناسی تطبیقی (RJHLL) - مقالات آماده انتشار