مقایسه رده‌شناختی اسم مرکب در فارسی و انگلیسی

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1391، صفحه 1-17

علاءالدین طباطبایی


ملاحظات ریشه‌شناختى دربارة چند فعل کهن فارسى

دوره 2، شماره 4، آبان 1391، صفحه 1-12

محمّد حسن‌دوست


بررسی الگوهای ساختواژی عربی وارد شده در زبان فارسی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1392، صفحه 1-22

محمود بی جن خان؛ الهام علایی ابوذر


خوهل و لغات مربوط به آن در زبان فارسی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 1-6

محمد حسن دوست


بررسی رابطة میان مبتدا، مبتداسازی و پیش‌‌‌انگارة موضوعیت در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، فروردین 1393، صفحه 1-17

علیرضا خرمایی؛ سیده مرضیه عباسی


نقش ساخت اطلاعی در ترجمه

دوره 1، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 1-17

محمد راسخ مهند


نبوغ خواجه نصیرالدین طوسی در علم عروض و قافیه

دوره 1، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 1-7

علی اصغر قهرمانی مقبل


تاثیر گذرایی بر ساخت جمله در زبان فارسی

دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1394، صفحه 1-47

محمد راسخ مهند؛ مسعود محمدی راد


نقش‌های «خواه» در فارسی امروز

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 1-12

10.22084/rjhll.2017.9294.1527

جلال رحیمیان؛ مهرزاد منصوری


معناپردازی رنگ در آگهی نماهای بهارِ فاطمیِ شهر تهران

دوره 8، شماره 16، آبان 1397، صفحه 1-20

10.22084/rjhll.2018.9558.1549

نرجس منفرد؛ فریده حق بین؛ فرهاد ساسانی


بهینگی در متن: محرک‌های پیش‌انگاری

دوره 11، شماره 21، خرداد 1400، صفحه 1-22

10.22084/rjhll.2021.23946.2128

محمد دبیرمقدم؛ جواد احمدزاده کلات


بررسی شناختی مقولة «بر» در گلستان سعدی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 7-19

حدائق رضایی؛ شهره مختاری؛ معصومه کرمانی


فرآیند حذف و نشانداری: محل تولید همخوان‌ها در زبان فارسی

دوره 4، شماره 8، بهمن 1393، صفحه 11-26

بتول علی‌نژاد؛ حسن آزموده


ساخت کنایی در گویش دشتی

دوره 2، شماره 4، آبان 1391، صفحه 13-36

یادگار کریمی؛ معصومه هاشمی


توالی گروه های حرف اضافه ای در زبان فارسی

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 13-41

10.22084/rjhll.2017.9351.1533

محمد راسخ مهند؛ پریسا کیانی