تعداد مقالات: 266
26. گزاره های غیرفعلی در زبان فارسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 19-32

محمد راسخ مهند


27. بررسی پدیدة دوزبانگی در گسترة جغرافیایی شهر رشت

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-43

محرم رضایتی کیشه خاله؛ معصومه حامی دوست


28. توصیف ساخت‌های تحلیلی فعل در زبان فارسی براساس دستور واژی‌نقشی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 19-40

مهرداد نغزگوی کهن


29. ویژگی‌های زبان‌شناختی و سبک‌شناختی در شعر باباطاهر عریان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 19-56

علی محمدی؛ مریم ترکاشوند


35. مقایسه میزان انطباق صورت مکتوب و ملفوظِ نوشتار در زبان فارسی و انگلیسی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 23-39

طاهره طارمی؛ عادل رفیعی


36. واژه‌ها و ساخت‌های گویشی در دوبیتی‌های باباطاهر

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-42

10.22084/rjhll.2017.10858.1621

اسفندیار طاهری


37. بررسی پیوستار گذرایی در فعل های گروهی فارسی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-35

نجمه خدری؛ فرهاد ساسانی


39. تصویری نو از جهت مجهول در زبان فارسی بر اساس چارچوب نقس‌گرایانه گیون

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-84

علیرضا خرمایی؛ مریم موسوی


41. سبک‌شناسی ویژگی های صرفی نثر تاریخ بیهقی و مقایسة آن با فارسی معاصر

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 21-37

جمیله اخیانی؛ مریم شکوری بیرون؛ محرم اسلامی


42. مقایسۀ الگوی کشش واکه ای در دو خوانش متفاوت شعر عروضی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 27-33

ندا موسوی


43. تفاوت‌های گفتمانی و نحوی جملات گسسته و شبه‌گسسته در زبان فارسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 33-63

علیرضا خرمایی؛ نازنین طباطبایی


44. تناوب مکانی در زبان فارسی: رویکردی ساختمند

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-58

10.22084/rjhll.2016.1521

علی صفری


45. بررسی تغییرات واکه‌ای پسین گرد در گونه‌های زبانی استان اصفهان: چارچوب واج‌شناسی زایشی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-53

10.22084/rjhll.2018.6452.1374

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ فردوس آقاگل زاده سیلاخوری؛ شراره هادیان زرکش مقدم


46. معنا در افعال ساخته شده از فرایند تبدیل در زبان فارسی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 37-58

ویدا شقاقی؛ آرمان ذاکر


47. مدل‌سازیِ نوای گفتارِ کانونی در فارسی: رویکردی تولیدی ـ نقش‌گرا

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 37-56

مرتضی طاهری اردلی؛ مصطفی عاصی؛ حسین صامتی؛ محمود بی جن خان


49. بررسی واژه‌بست در زبان تاتی گونة دروی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 37-59

10.22084/rjhll.2017.12952.1689

جهاندوست سبزعلیپور؛ هنگامه واعظی


50. وامواژه های فارسی در دیوان بحتری

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 41-64

مریم رحمتی ترکاشوند؛ فرامرز میرزایی