تعداد مقالات: 259
26. بررسی پدیدة دوزبانگی در گسترة جغرافیایی شهر رشت

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-43

محرم رضایتی کیشه خاله؛ معصومه حامی دوست


27. توصیف ساخت‌های تحلیلی فعل در زبان فارسی براساس دستور واژی‌نقشی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 19-40

مهرداد نغزگوی کهن


28. ویژگی‌های زبان‌شناختی و سبک‌شناختی در شعر باباطاهر عریان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 19-56

علی محمدی؛ مریم ترکاشوند


30. واژه‌های مرکب مختوم به ستاک حال «پز» با مفهوم عامل‌محور ازمنظر صرف ساختی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-45

ذلیخا عظیم دخت؛ عادل رفیعی


31. بررسی صفت‌های چند‌جزئی با درون‌داد نحوی در زبان فارسی بر‌ مبنای دستور نقش‌گرای هلیدی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-34

عارفه نظام‌آبادی؛ فریبا قطره


32. بررسی ساختار هجایی زبان فارسی و حذف انسدادی‌های تیغه‌ای در چارچوب نظریه‌ی CVX

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-36

زینب همایونی؛ بتول علی‌نژاد


33. بررسی چند‌معنایی فعل «شکستن» براساس انگاره‌ی معناشناسی قالبی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 21-43

مسعود دهقان؛ عطیه کرمی


34. مقایسه میزان انطباق صورت مکتوب و ملفوظِ نوشتار در زبان فارسی و انگلیسی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 23-39

طاهره طارمی؛ عادل رفیعی


35. واژه‌ها و ساخت‌های گویشی در دوبیتی‌های باباطاهر

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-42

اسفندیار طاهری


36. بررسی پیوستار گذرایی در فعل های گروهی فارسی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-35

نجمه خدری؛ فرهاد ساسانی


37. تصویری نو از جهت مجهول در زبان فارسی بر اساس چارچوب نقس‌گرایانه گیون

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-84

علیرضا خرمایی؛ مریم موسوی


39. سبک‌شناسی ویژگی های صرفی نثر تاریخ بیهقی و مقایسة آن با فارسی معاصر

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 21-37

جمیله اخیانی؛ مریم شکوری بیرون؛ محرم اسلامی


40. مقایسۀ الگوی کشش واکه ای در دو خوانش متفاوت شعر عروضی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 27-33

ندا موسوی


41. تفاوت‌های گفتمانی و نحوی جملات گسسته و شبه‌گسسته در زبان فارسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 33-63

علیرضا خرمایی؛ نازنین طباطبایی


42. تناوب مکانی در زبان فارسی: رویکردی ساختمند

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-58

علی صفری


43. بررسی تغییرات واکه‌ای پسین گرد در گونه‌های زبانی استان اصفهان: چارچوب واج‌شناسی زایشی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-53

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ فردوس آقاگل زاده سیلاخوری؛ شراره هادیان زرکش مقدم


44. معنا در افعال ساخته شده از فرایند تبدیل در زبان فارسی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 37-58

ویدا شقاقی؛ آرمان ذاکر


45. مدل‌سازیِ نوای گفتارِ کانونی در فارسی: رویکردی تولیدی ـ نقش‌گرا

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 37-56

مرتضی طاهری اردلی؛ مصطفی عاصی؛ حسین صامتی؛ محمود بی جن خان


47. بررسی واژه‌بست در زبان تاتی گونة دروی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 37-59

جهاندوست سبزعلیپور؛ هنگامه واعظی


48. وامواژه های فارسی در دیوان بحتری

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 41-64

مریم رحمتی ترکاشوند؛ فرامرز میرزایی


49. رویکردی شناختی به لفظ‌گرایی در نابینایان مادرزاد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 41-50

بهرام مدرسی؛ شهلا صیفوری


50. نشان‏داری رده‏ شناختی مفعول

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-53

فاطمه بهرامی