گویش شناسی اشعار باباطاهر و اهمیت آن در بازسازی زبان محلی پیشین همدان

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه گوته فرانکفورت آلمان

10.22084/rjhll.2020.22237.2054

چکیده

بررسی ویژگی های گویشی اشعار باباطاهر از دیرباز همواره مورد توجه شمار زیادی از پژوهشگران شاخه های مختلف علوم انسانی قرار گرفته است ولی با وجود پژوهشهای بسیار، نتایج ارائه شده به دلیل استفاده از شیوه های بررسی نادرست، اشتباهات چشمگیری را به همراه دارند. عمده این مشکلات از آگاهی ناکافی از دانش رده شناسی زبانهای ایرانی نشأت می گیرند. در این پژوهش ابتدا به بررسی و نقد نظریات موجود در این زمینه پرداخته شده و سپس الگویی جدید برای بررسی متون مکتوب که دارای ویژگیهای گویشی هستند، ارائه می شود. با توجه به دستاوردهای نوین دانش رده شناسی زبانهای ایرانی و برپایه الگوهای مطرح شده در این پژوهش، زبان اشعار باباطاهر بررسی شده و با استفاده از شیوه تطبیقی مبتنی بر توجه به درجه تشخیص مولفه های دستوری و در نظر گرفتن فهلویات دیگر همدان و گویش کلیمیان همدان به تعیین زبان این اشعار پرداخت می‌شود.

کلیدواژه‌ها