بررسی چند‌معنایی فعل «شکستن» براساس انگاره‌ی معناشناسی قالبی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان‌شناسی،دانشکده‌ی زبان و ادبیات دانشگاه کردستان.

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد زبان‌شناسی، دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کردستان.

10.22084/rjhll.2018.16807.1845

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی چندمعنایی فعل شکستن در زبان فارسی بر اساس معناشناسی قالبی مورد نظر فیلمور (1982) انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع کیفی و به روش توصیفی-تحلیلی بوده که داده‌ها از طریق بررسی فرهنگ بزرگ سخن (1383) و همچنین با استفاده از مصاحبه با سخنوران انجام شده است. این پژوهش به دنبال پاسخی برای این پرسشهاست که قالبهای معنایی فعل شکستن کدام‌اند؟ و این قالب‌های مختلف معنایی چگونه در باهم‌آیی با واژگان دیگر این معانی را به-دست می‌دهند؟ نگارندگان در بررسی معانی چندگانه‌ی فعل شکستن، معانی متمایز این فعل را بهدست داده اند. یافتههای پژوهش نشان می‌دهد که فعل شکستن دارای 40 قالب معنایی می‌باشد که معنایِ "ضربه و ترک" به عنوان معنای سرنمون و دیگر معانی نیز در 7 خوشه‌ی معنایی؛ همچون «غم و ناراحتی» و «ارزش و احترام»، «پایان»، «تقلیل معنایی»، «چندمعنایی»، «فشار» و «استعاری» به عنوان معانی حاشیه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها