توصیف ساخت‌های تحلیلی فعل در زبان فارسی براساس دستور واژی‌نقشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

تاکنون فعل و گروه فعلی زبان فارسی با توجه به رویکردهای مختلفی، چون برنامه کمینه­گرا، نظریۀ وابستگی و جز آن مورد بررسی و توصیف قرار گرفته است. تحقیق حاضر تلاش دیگری است در جهت توصیف ساخت­های تحلیلی فعلی در چارچوب دستور واژی­نقشی. در این مقاله، در ابتدا مفاهیم و اصول پایه­ای این دستور به طور اجمالی بیان شده است و سپس با توجه به این مفاهیم و امکانات دستور واژی­نقشی، سعی شده است تا با ارائة قواعد عام ساختهای تحلیلی فعلی توصیف شوند. این قواعد عام، شباهت نقشی و نحوی فعل­های کمکی/ معین را به صورت مطلوبی نشان می­دهند و کاملاً در راستای شباهت تکوینی این افعال هستند.

کلیدواژه‌ها