دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، مرداد 1401 

مقاله پژوهشی

استمراری در گویش بابلی

صفحه 1-17

10.22084/rjhll.2018.17051.1857

مهرو عبداللهی؛ محمد دبیرمقدم؛ گلناز مدرسی قوامی