فارسی قزوینی، علی صلح‌جو، کتاب بهار، تهران 1396، 88 صفحه

نوع مقاله : نقد

نویسنده

دانشجـوی دکتـرای فـرهنگ و زبان‌های‌باستانی ایران گـروه فرهنگ و زبان‌های‌باستانی دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22084/rjhll.2022.25833.2205