معرّفی و بررسی کتاب "مقدّمه‌ای بر شناخت‌پژوهی استعاره؛ قطره در نهان‌خانۀ صدف"، تألیف دکتر حبیب‌اللّه قاسم‌زاده. انتشارات ارجمند، 1398

نوع مقاله : نقد

نویسنده

دکترای تخصّصی زبان‌شناسی شناختی، موسّسۀ آموزش عالی علوم شناختی، تهران، ایران

10.22084/rjhll.2021.24433.2150

  • قاسم‌زاده، حبیب‌الله (1398). مقدّمه‌ای بر شناخت‌پژوهی استعاره؛ قطره در نهان‌خانۀ صدف، تهران: انتشارات ارجمند.
  • قاسم‌زاده، حبیب‌الله (1392). «سخن سردبیر»، بولتن خبری، نشریۀ داخلی مرکز، شمارۀ بیست و یکم.
  • قاسم‌زاده، حبیب‌الله (1392). استعاره و شناخت، تهران: انتشارات ارجمند.
  • هایمن، ری. (1396). مقدّمهای بر ماهیّت و فرایند پرسشگری در پژوهشهای روانشناسی، ترجمۀ دکتر حبیب‎الله قاسم‎زاده، تهران: انتشارات ارجمند.
  • Bowdle, B F., & Gentner, D. (2005). “The Career of Metaphor”. Psychological Review, 112 (1): 193–216.
  • Cytowic, R E., Eagleman, D M., & Nabonov D. (2011). Wednesday Is Indigo Blue: Discovering the Brain of Synesthesia. The MIT Press.
  • Ghassemzadeh, H., Posner, M., & Rothbart, M. (2013). “Contribution of Hebb and Vygotsky to an Integrated Science of Mind”, Journal of the History of the Neurosciences: Basic and Clinical Perspective, 22(3), DOI: 10.1080/0964704X.2012.761071