بررسی تطبیقی ضرب المثل های منطقه ی کلیایی با ضرب المثل های فارسی و انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار‌ گروه زبان و ادبیات فارسی،‌ واحد همدان، ‌دانشگاه آزاد اسلامی،‌ همدان، ‌ایران

2 مربی آموزشکده فنی‌و‌حرفه‌ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

10.22084/rjhll.2021.24428.2149

چکیده

بررسی تطبیقی ضرب ‌المثل‌های منطقۀ کلیایی با ضرب المثل‌‌های فارسی و انگلیسی، بر مبنای کتاب درآمدی بر زبانشناسی شناختی ضرب المثل‌های هم معنا در زبان‌های ترکی و کردیِ منطقۀ کلیایی، همچون میراثی عامیانه و محلی، با ضرب المثل‌های فارسی و انگلیسی بر مبنای دیدگاه‌های کتاب زبانشناسی شناختی سنجیده شده است و این‌که از میان انواع دیدگاه‌ها و نظریات این کتاب آنچه که بیش از همه در تناسب معنایی از حوزۀ کلام عامیانه تا حوزۀ ادبی و علمی، موجب ترافق مفهومی می‌شود، زبان استعاره است و استعاره چه به‌صورت مفهومی و چه به‌صورت علمی و ادبی، بیش از هر نمود مطرح شده در این کتاب، در ذهن خواننده و شنونده برای برقراری ارتباط معنایی بین ضرب المثل‌های همگون در زبان‌های گوناگون نقش ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


  • اسعدگرگانی، فخرالدین (1381). ویس و رامین، محمد روشن، تهران: نشر صدای معاصر، چاپ دوم.
  • حافظ، شمس الدین (1370). دیوان، غنی قزوینی، تهران: انتشارات نگاه، چاپ اول.
  • دهخدا، علی اکبر (1385). امثال و حکم، تهران: نشر هما، چاپ دوم.
  • راسخ مهند، محمد (1393). درآمدی بر زبان‌شناسی شناختی، تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم.
  • سعدی، مصلح الدین (1374). گلستان، غلامحسین یوسفی، تهران: انتشارات خوارزمی، چاپ چهارم.
  • مولوی، جلال الدین (1369). مثنوی، رینولد نیکلسون، تهران: انتشارات مولی، چاپ هفتم.
  • نظری تیموری، ابراهیم (1368). فرهنگ ضرب المثل‌ها و اصطلاحات محاوره‌ای فارسی به انگلیسی، تهران: مؤسسه انتشارات یادواره کتاب، چاپ سوم.
  • همایی، جلال الدین (1373). معانی بیان، تهران: نشر هما، چاپ دوم.