استمراری در گویش بابلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد گروه زبان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار گروه زبان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22084/rjhll.2018.17051.1857

چکیده

تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی در چارچوب نظری کتاب نمود کامری (1976) به مطالعۀ نمود استمراری در گویش بابلی می‌پردازد. بررسی‌ معادل بابلی 200 جملۀ فارسی حاوی نمود استمراری نشان داد حال استمراری در گویش بابلی به دو صورت و گذشتۀ استمراری به سه صورت ساخته می‌شوند. صورت اول حال استمراری از اضافه کردن شناسه‌های زمان حال به ستاک حال و صورت دوم از قرار گرفتن حال سادۀ فعل کمکی /dajjen/ ʼدر حال ... بودنʻ پیش از صورت اول حال استمراری حاصل می‌شود. صورت اول گذشتۀ استمراری با اضافه کردن شناسه‌های زمان گذشته به ستاک گذشته و صورت دوم و سوم به ترتیب با قرار گرفتن گذشتۀ سادۀ افعال کمکی /dajjen/ و /dɑʃten/ ʼداشتنʻ پیش از صورت اول گذشتۀ استمراری به‌دست می‌آید. ارائۀ تحلیل کاربرد فعل /dajjen/ در ساخت استمراری، تقطیع فعل مذکور و توصیف تغییرات آوایی زمان گذشتۀ این فعل از زیرساخت به روساخت دستاوردهای دیگر این مقاله هستند.

کلیدواژه‌ها


 • آقاگلزاده، فردوس (1394). زبان مازندرانی(طبری) توصیف زبان‌شناختی (تحقیق میدانی-اطلس زبانی)، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
 • پیرزاد، ناصر (1389). توصیف مشخصه‌های تصریفی فعل در گویش مازندرانی (گونۀ بابلی)، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند.
 • دبیرمقدم، محمد (1392). رده‌شناسی زبان‌های ایرانی، انتشارات سمت، تهران.
 • شکری، گیتی (1374). گویش ساری(مازندرانی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
 • لطیفی رستمی، زهرا (1388). توصیف گروه فعلی گویش مازندرانی رستم‌کلایی (برپایه نظریه ایکس تیره)، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
 • Aghagol Zadeh, Ferdos (1372). Verb Phrase in the Mazandarani Eastern Dialect, MA Thesis, Tarbiat Modarres University, Tehran
 • Bagherzadeh Kasmani, Morad (1998). A description of the Mazandarani Dialect (Baboli Dialect), MA Thesis, Shiraz University.
 • Bertinetto, Pier Marco, Karen Ebert & Casper de Groot. (2000a). The progressive in Europ In Mair, Christian, (2012), ʻProgressive and Continuous Aspectʼ. In The Oxford Handbook of Tense and Aspect, (2012), Robert I Binick edition, Oxford University Press.
 • Binnick, I, Robert, ed. (2012). The Oxford Handbook of Tense and Aspect, Oxford University Press.
 • Blansitt, Edward L. Jr. (1975). Progressive aspect, Working papers on Language Universals, 18. 1–34. In Ghazaleh Vafaeian, (2018), Progressive in Use and Contact, PhD Thesis, Stockholm University.
 • Bybee, Joan & Dahl, Östen (1989). The creation of tense and aspect systems in the languages of the world. In Ghazaleh Vafaeian, (2018), Progressive in Use and Contact, PhD Thesis, Stockholm University.
 • Comrie, Bernard (1976). Aspect, Cambridge University Press.
 • Dahl, Östen (1985). Tense and Aspect Systems, Oxford: Blackwell. In Ghazaleh Vafaeian, (2018), 14, Progressive in Use and Contact, PhD Thesis, Stockholm University.
 • Dahl, Östen (2004). The growth and maintenance of linguistic complexity, Amsterdam: John Benjamins. In Ghazaleh Vafaeian, (2018), Progressive in Use and Contact, PhD Thesis, Stockholm University.
 • Mair, Christian (2016). Progressive and Continuous Aspect. In The Oxford Handbook of Tense and Aspect, (2012). Oxford University Press.
 • Moravcsik, Edith A, (1975). ʻBorrowed Verbsʼ, Wiener Linguistische Gazette 8. 3–30. In Ghazaleh Vafaeian (2018). Progressive in Use and Contact, PhD Thesis, Stockholm University.
 • Noorlander, Paul M. & Donald L. Stilo (2015). ʻOn the Convergence of VerbalSystems of Aramaic and its Neighbours. Part I: Present-Based Paradigmsʼ. In Ghazaleh Vafaeian (2018), Progressive in Use and Contact, PhD Thesis, Stockholm University.
 • Shokri, Guiti; Jahani, Carina & Barani, Hossein (2013). When tradition meetsmodernity: Five life stories from the Galesh community in Ziarat, Golestan, Iran. (Acta Universitatis Upsaliensis, Studia IranicaUpsaliensia 21). Uppsala: Uppsala Universitet.
 • Stilo, Donald L, in press, ʻCaspian and Taticʼ, In Ghazaleh Vafaeian, (2018). Progressive in Use and Contact, PhD Thesis, Stockholm University.
 • Stilo, Donald L; forthcoming a. ʻMazandaraniʼ (to appear in Encyclopædia Iranica). In Ghazaleh Vafaeian, (2018). Progressive in Use and Contact, PhD Thesis, Stockholm University.
 • Vafaeian, Ghazaleh (2018). Progressive in Use and Contact, PhD Thesis, Stockholm University.