دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، اسفند 1401 

مقاله پژوهشی

بررسی تطبیقیِ نظام جنس دستوری در هورامی و عربی

صفحه 1-18

10.22084/rjhll.2022.22943.2093

هادی رضوان؛ حیدر رحیمی؛ یادگار کریمی؛ سعید کرمی


«تداخل زبانی ناخودآگاه» پدیده‌ای ناشناخته‌ در شعر خاقانی

صفحه 35-52

10.22084/rjhll.2022.25342.2191

حسن امیری مهر؛ جمیله اخیانی؛ محرم اسلامی؛ امیر مؤمنی هزاوه


مقایسه پردازش استعاره در کودکان 7 تا 11 ساله دوزبانه ترکی و فارسی زبان برمبنای نقشه مغزی

صفحه 159-185

10.22084/rjhll.2023.26790.2239

نادر علیرضالو؛ مهدی پورمحمد؛ پیمان حسنی ابهریان؛ محمد نامی؛ اکبر بیگلریان