دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، آبان 1399 
گروه واژه‌بست در زبان کردی: واج‌شناسی نوایی

صفحه 259-278

10.22084/rjhll.2018.7678.1438

صادق محمدی بلبان آباد؛ بتول علی نژاد؛ والی رضایی