دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1399 

مقاله علمی - پژوهشی

1. نقش تکیه در تقطیع وزن شعر عروضی فارسی

امید طبیب زاده


5. تحلیل پیکره‌بنیاد تناوب مکانی در زبان فارسی بر اساس رویکرد علّی کرافت

فریبا صیادی پور سی سخت؛ علیرضا خرمایی؛ امیر سعید مولودی


10. گروه واژه‌بست در زبان کردی: واج‌شناسی نوایی

بتول علی نژاد؛ صادق محمدی بلبان آباد؛ والی رضایی


11. ساخت پیکرة متنی: طراحی مدل امکان‌سنجی

الهام علایی ابوذر؛ سیروس علیدوستی