ساخت پیکرة متنی: طراحی مدل امکان‌سنجی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

2 دانشیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

10.22084/rjhll.2019.19680.1958

چکیده

ساخت پیکره‌ها کاری پیچیده، زمان‌بر، دارای گام‌های گوناگون، و میان‌رشته است. بنابراین برای کارایی و اثربخشی در ساخت آن‌ها نیاز است که پیش از آغاز کار، امکان‌سنجی انجام شود. امکان‌سنجی؛ گام‌ها، هزینه‌ها، نیروی انسانی، حقوق مادی و معنوی، و مانند آن‌ها را برای یک پروژه، بررسی و به مدیریت پروژه کمک می‌کند تا آن را با آمادگی و آینده‌نگری بیشتری به سرانجام برساند. از آنجایی که مدلی برای امکان‌سنجی ساخت پیکرة متنی همچون گونه‌ای از پیکره‌ها در پژوهش‌های پیشین نبود، این پژوهش در پی ساخت چنین مدلی انجام شد. برای این کار، نخست پژوهش‌های پیشین ساخت پیکرة متنی و امکان‌سنجی بررسی و بر این پایه یک مدل پیشنهاد شد. سپس با روش دلفی و در دو دور اعتباریابی مدل پایانی به همراه ابزارها و حاشیه‌نویسی‌ها برای آن به دست آمد. این مدل دارای هفت بُعدِ فنی، اقتصادی، زمان‌بندی، قانونی‌حقوقی، عملیاتی، تأمین مالی، و بازاریابی و روی‌هم‌رفته 33 مؤلفه است.

کلیدواژه‌ها