دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399 
6. واکاوی متنیِ پیوستگی و گسستگی موضوعی در کامنت‌های اینستاگرام

صفحه 83-98

ثمینه رازقی؛ فرهاد ساسانی؛ یحیی مدرسی تهرانی


11. تحلیل تیرگی و شفافیت در اصطلاحات زبان عربی برپایة الگوی نانبرگ

صفحه 161-176

احمد محمدی اکمل؛ احسان اسمعیلی طاهری؛ سید رضا میر احمدی


12. مقایسه تطبیقی مَثَل‌های دَری و فارسی

صفحه 177-190

آزاده پشوتنی زاده؛ فریبا شریفیان