دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399 
11. تحلیل تیرگی و شفافیت در اصطلاحات زبان عربی برپایة الگوی نانبرگ

صفحه 215-236

احمد محمدی اکمل؛ احسان اسمعیلی طاهری؛ سید رضا میر احمدی


12. مقایسه تطبیقی مَثَل‌های دَری و فارسی

صفحه 237-253

آزاده پشوتنی زاده؛ فریبا شریفیان