گروه واژه‌بست در زبان کردی: واج‌شناسی نوایی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبانشناسی دانشکده زبان های خارجی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری زبان شناسی دانشگاه اصفهان

10.22084/rjhll.2018.7678.1438

چکیده

زبان کردی زبانی است با الگوی تکیه ثابت و تمام وندهای اشتقاقی و بسیاری از وندهای تصریفی و تعدادی از واژه‌بست‌ها بعد از اضافه شدن به کلمه، بر تکیه کلمه تاثیر می‌گذارند و تکیه کلمه را جذب می‌کنند. مواردی که از این قاعده تبعیت نمی‌کنند بعضی از وندهای تصریفی و اکثر واژه‌بست‌ها هستند. در این مقاله ما این عناصر را ضمائم کلمه واجی می‌نامیم. ضمائم کلمه واجی به همراه میزبان خود گروه واژه‌بست را بوجود می‌آورند. هدف از این مقاله ارائه شواهد واجی برای گنجاندن گروه واژه‌بست در نظام واج‌شناسی نوایی است. الگو‌های واجی که در تایید این ادعا استفاده می-شوند الگوی تکیه و دو فرایند واجی که در مرز تلاقی دو واکه به منظور ممانعت از التقای واکه‌ای عمل می‌کنند فرایند حذف واکه و فرایند درج همخوان غلت و نهایتا فرایند تضعیف همخوان غلت است که سطح گروه واژه‌بست را از گروه واجی متمایز می‌کند.

کلیدواژه‌ها