بررسی تطبیقی درک شنیداری گواه نمایی در فارسی، ترکی و انگلیسی از رویکرد روانشناسی زبان

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ایت الله العظمی بروجردی

2 دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

10.22084/rjhll.2020.19372.1940

چکیده

در اینجا روش تصمیم گیری بیناحسی به کار رفته است که نحوه پردازش جملات حاوی عناصر گواه نما بررسی شود. سؤال اصلی واقعیت روانشناختی سلسله مراتب گواه نمایی است. چارچوب نظری تحقیق مبتنی بر بر رمزگان چندبخشی/ چندگانه است . بنتیجه آزمونهای سه گانه دال بر این است که الف) کدگذاریهای صرفی- نحوی گواه نمایی(نظیر آنچه در ترکی دیده می شود) با کدگذاریهای واژگانی گواه نمایی (نظیر آنچه در فارسی وجود دارد) در چندو چون زمان پردازش در سخنگویان تک زبانه و نورمال تاثیری ندارد. ب) در سلسله مراتب گواه نمایی، در فارسی و ترکی جملات حاوی گواه نماهای مستقیم دیداری از دیگر انواع آن به طور معنی داری دیرتر پردازش می شوند. ج) در نحوه پردازش گواه نمای حاوی نقل قول غیر مستقیم و مستقیم به عنوان گواه نماهای دست دوم تفاوت در نحوه به یاد سپاری هم در فارسی و هم در انگلیسی دیده می شود.

کلیدواژه‌ها