وابسته‌های مشارک‌محور در زبان فارسی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد گروه زبان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا

10.22084/rjhll.2020.21893.2038

چکیده

در این مقاله به بررسی و طبقه‌بندی وابسته‌هایی می‌پردازیم که یک مشارک را در جمله توصیف می‌کنند. این وابسته‌ها گاهی متمم و گاهی افزوده هستند. متمم‌ها را در سه گروه متمم فاعلی (علی خسته به نظر می‌رسید)، متمم مفعولی (بچه‌ها علی را مبصر کردند) و متمم متمم حرف اضافه‌ای (مریم از احمد یک شوهر خوب ساخت) قرار داده‌ایم. افزوده-ها را هم به دو گروه افزوه قیدی (دروازه‌بان توپ را ماهرانه پرتاب کرد) و افزوده اسنادی تقسیم کرده‌ایم. افزوده‌های اسنادی را در سه طبقه مسند تشریحی (علی غذا را سرد خورد)، مسند نتیجه‌ای (علی غذا را شور پخت) و مسند شرایطی ( من گرسنه کار نمی‌کنم) قرار داده‌ایم. معرفی سه نوع افزوده‌ اسنادی و بررسی ساخت‌های مشابه و تمیز آنها از یکدیگر هدف اصلی این مقاله است. مسند تشریحی، نتیجه‌ای و شرایطی نمونه‌ای از ساخت‌های دوگزاره‌ای در زبان هستند، مسند تشریحی، نتیجه‌ای و شرایطی نقشی متفاوت از قید دارند.

کلیدواژه‌ها