معرفی کتاب «مکاتب زبان شناسی»

نوع مقاله : نقد

نویسنده

دانشجوی دکتری زبانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

کتاب مکاتب زبان‌شناسی، نوشتة آقای دکتر محمد راسخ‌مهند، کتابی است در شش فصل، که توسط نشر آگه در سال ۱۳۹۸ منتشر شده‌است. به‌طور کلی می‌توان این شش فصل را به دو بخش جداگانه تقسیم کرد: بخش اول که به معرفی علم زبان‌شناسی، زبان‌شناسی تاریخی – تطبیقی و آغاز زبان‌شناسی نوین و طرح دیدگاه‌های سوسور، حلقه پراگ و توصیف‌گرایی پرداخته‌است و بخش دوم کتاب که به شرح و معرفی سه دیدگاه غالب در زبان‌شناسی امروز یعنی صورت‌گرایی، شناخت‌‌گرایی و نقش‌گرایی اختصاص داده شده‌است. این کتاب، مسیری را که دانش زبان‌شناسی از اواسط قرن نوزدهم تا به امروز طی کرده است، به‌تصویر می‌کشد و در نهایت به بحث در رابطه با وضعیت فعلی آن می-پردازد و همان‌طور که نویسنده خود در پیش‌گفتار می‌گوید، هدف این کتاب آن است که «نشان دهد از چه دریچه-هایی به زبان نگریسته شده و این دریچه‌ها چه تفاوت‌هایی با هم دارند».

کلیدواژه‌ها


اُکاشا، سمیر. ۱۳۸۷. فلسفه علم. ترجمه­ی هومن پناهنده. تهران: فرهنگ معاصر.
دبیرمقدم، محمد. ۱۳۸۳. زبان­شناسی نظری. تهران:‌ سمت.
راسخ­مهند، محمد. ۱۳۹۸. مکاتب زبان­شناسی. تهران: آگه.
روبینز، آر. اچ. ۱۳۷۰. تاریخ مختصر زبانشناسی . ترجمه­ی علی محمد حق­شناس. تهران: کتاب ماد.
سورن، پیتر. ۱۳۸۸. مکاتب زبان­شناسی نوین در غرب. ترجمه­ی علی محمد حق­شناس. تهران: سمت.
سوسور، فردیناندو. ۱۳۸۷. دورة زبان­شناسی عمومی. ترجمه­ی کورش صفوی. تهران: هرمس.
کیون (کوهن)، تامس. ۱۳۹۵. ساختار انقلاب­های علمی. ترجمه­ی علی جوادزاده. تهران: نشر نو.
مشکوه­الدینی مهدی. ۱۳۷۳. سیر زبان­شناسی. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
Bloomfield, Leonard. 1933. Language. University of Chicago Press.
Chomsky, N. 1986. Knowledge of Language: Its Nature, Origin and Use. Westport, CT: Praeger.
Chomsky, N. 2002. On Nature and Language. Cambridge: Cambridge UP.
Evans, Vyvyan. 2015. The structure of scientific revolutions: reflections on radical fundamentalism in language science. Language in the Mind blog, Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/blog/language-in-the-mind/201504/the-structure-scientific-revolutions.
Green, John. 1974. “The history of science and the history of linguistics”. In Hymes, D. (ed.), Studies in the History of Linguistics: Traditions and Paradigms. Bloomington: Indiana UP.487-501.
Hawkins, J. A. 1994. A Performance Theory of Order and Constituency. Cambridge: Cambridge UP.
Kuhn, Thomas. S. 1963. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
Robins, R. H. 1997. A Short History of Linguistics, 4th ed. London/New York: Longman.