معرفی کتاب «مکاتب زبان شناسی»

نوع مقاله: نقد

نویسنده

دانشجوی دکتری زبانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

10.22084/rjhll.2020.22409.2064

چکیده

کتاب مکاتب زبان‌شناسی، نوشتة آقای دکتر محمد راسخ‌مهند، کتابی است در شش فصل، که توسط نشر آگه در سال ۱۳۹۸ منتشر شده‌است. به‌طور کلی می‌توان این شش فصل را به دو بخش جداگانه تقسیم کرد: بخش اول که به معرفی علم زبان‌شناسی، زبان‌شناسی تاریخی – تطبیقی و آغاز زبان‌شناسی نوین و طرح دیدگاه‌های سوسور، حلقه پراگ و توصیف‌گرایی پرداخته‌است و بخش دوم کتاب که به شرح و معرفی سه دیدگاه غالب در زبان‌شناسی امروز یعنی صورت‌گرایی، شناخت‌‌گرایی و نقش‌گرایی اختصاص داده شده‌است. این کتاب، مسیری را که دانش زبان‌شناسی از اواسط قرن نوزدهم تا به امروز طی کرده است، به‌تصویر می‌کشد و در نهایت به بحث در رابطه با وضعیت فعلی آن می-پردازد و همان‌طور که نویسنده خود در پیش‌گفتار می‌گوید، هدف این کتاب آن است که «نشان دهد از چه دریچه-هایی به زبان نگریسته شده و این دریچه‌ها چه تفاوت‌هایی با هم دارند».

کلیدواژه‌ها