روش‌های تجربی در زبان‌شناسی شناختی

نوع مقاله : نقد

نویسنده

دانشجوی دکترای زبان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

زبان‌شناسی شناختی به مطالعۀ زبان براساس تجربیات انسان از جهان و چگونگی درک و مفهوم‌سازی این تجربیات می‌پردازد. به‌عبارتی، زبان را در ارتباط با دیگر قوای شناختی و تجربۀ جسمانی انسان از جهان مطالعه و رابطۀ زبان-ذهن-جسم را واکاوی می‌کند. بنابراین، مطالعۀ زبان در این رویکرد، مطالعۀ الگوهای مفهوم‌سازی است و با مطالعۀ زبان می‌توان به ماهیت و ساختار افکار و آراء ذهن انسان پی برد (راسخ‌مهند، 7:1393). در این رویکرد، زبان راهی برای بازنمایی فرآیندهای پردازشی و الگوهای ذهنی انسان به‌شمار می‌رود. زبان‌شناسی شناختی از بحث‌های زبانی و علوم شناختی نوظهور در دهه‌های 1960 و 1970، به خصوص در بررسی مقوله‌بندی ذهن انسان و روان‌شناسی گشتالتی نشئت می‌گیرد (ایوانز و گرین ، 3:2006).

کلیدواژه‌ها


-  دبیرمقدم، محمد (1391). زبان­شناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی، ویراست دوم. تهران: سمت.
-  راسخ­مهند، محمد (1393). درآمدی بر زبان­شناسی شناختی، ویراست دوم. تهران: سمت.
-  علائی، مجید؛ راسخ مهند، محمد و تهرانی­دوست، مهدی (1397). «تأثیر طول سازه بر حرکت نحوی: تحلیلی بر اساس ردیاب چشمی»، علم زبان، ش 7 : 7-51.
-  گونسالس­، مارکس؛ میتلبرگ، ایرنه؛ کولسن، سیانا و اسپایوی، مایکل جِی (1398). روش­های تجربی در زبان­شناسی شناختی. ترجمۀ رامین گلشائی. تهران: سمت.
-  Ayala, F.J. (1994). “On the scientific method, its practice and pitfalls”, History and Philosophy of Life Sciences,16: 205-240.
-  Evans, V., & Green, M. (2006). Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh University Press.
-  Gibbs Jr, R. W., & Gerrig, R. J. (1989). “How context makes metaphor comprehension seem 'special'”, Metaphor and Symbol, 4: 145-158.‏
-  Gonzalez-Marquez, M., Mittelberg, I., Coulson, S., & Spivey, M. J. (Eds.). (2007). Methods in cognitive linguistics. Vol. 18. John Benjamins Publishing.‏
-  Ibbotson, P. (2013). “The scope of usage-based theory”. Frontiers in psychology, 4, 255.‏
-  Langacker, R. (1987). Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1. Stanford: Stanford University Press.
-  Martin, A. (2001). “Functional Neuroimaging of semantic memory”. In R. Cabeza & A. Kingstone (Eds.), Handbook of Functional Neuroimaging of Cognition, 153-186, Cambridge: MIT Press.
-  Matlock, T. (2004). “Fictive motion as cognitive simulation”. Memory & cognition, 32, 1389-1400.
-  Mayberry, R. I., Jaques, J., & DeDe, G. (1998). “What stuttering reveals about the development of the gesture-speech relationship”. New directions for child development. In J. Iverson and S. Goldin-Meadow (Eds.), Nature and Function of Gesture in Children's Communication, 89-100. San Francisco: Jossey-Bass.
-  Núñez, R. E., & Sweetser, E. (2006). “With the future behind them: Convergent evidence from Aymara language and gesture in the crosslinguistic comparison of spatial construals of time”. Cognitive science, 30, 1-49.   
-  Posner, M. I. (1980). “Orienting of attention”, Quarterly journal of experimental psychology, 32, 3-25.‏
-  Sheliga, B. M., Riggio, L., Craighero, L., & Rizzolatti, G. (1995). “Spatial attention-determined modifications in saccade trajectories”. Neuroreport: An International Journal for the Rapid Communication of Research in Neuroscience, 6: 585-588.