فرایند حالت‌بخشی و رابطه آن با سازه‌فرمانی در اشتقاق جملات زبان فارسی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 علامه طباطبایی

2 استاد. دانشگاه علامه طباطبائی

10.22084/rjhll.2018.14849.1762

چکیده

برخلاف دیدگاهی که معتقد است در ساخت‌های ارتقایی زبان فارسی، فاعل اشباعی آشکار وجود دارد، پیشنهاد می شود که افعال این ساخت‌ها با مشخصه‌های شخص و شمار ارزش‌گذاری‌شده به اشتقاق راه می‌یابند. بنابراین، مفهوم اصل فرافکن گسترده و قوی بودن این مشخصه در زبان فارسی و زبان انگلیسی متفاوت است. علاوه بر این، برخی از زبان‌شناسان مانند انوشه (1378) معتقدند که اصل فرافکن گسترده در زبان فارسی همانند زبان انگلیسی عامل برکشیده شدن فاعل از درون گروه فعلی به مشخص‌گر گروه زمان است. در همین راستا، بر اساس تحلیل ردفورد (2009) پیشنهاد شد که عامل برکشیده شدن فاعل در زبان فارسی مشخصه حالت است. از این‌رو، با حرکت فاعل به مشخص‌گر گروه زمان از هسته گروه متمم‌ساز که بر آن سازه‌فرمانی می‌کند، حالت خود را دریافت کرده و همچنین، اصل فرافکن گسترده نیز احراز می‌شود. برونداد استفاده از این سازو‌کار در اشتقاق، یکدستی و تعمیم در حالت‌بخشی است.

کلیدواژه‌ها