بررسی الگوهای زبان شناختی اجتماعی گویش ترکی قزوین: پژوهشی در تأثیر متغیرهای اجتماعی بر تغییرات واجی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر آموزش و پرورش

2 استاد/ دانشگاه تهران

10.22084/rjhll.2018.2520.

چکیده

چکیده
زبان پدیده ای اجتماعی است و همزمان با شکل گیری اولین اجتماعات بشری شکل گرفته است. ادبیات مربوط به زبان شناسی اجتماعی شامل سلسله ای از پژوهش ها در گوناگونی های زبانی است که با متغیرهای اجتماعی همبستگی دارند. این گوناگونی در گفتار در مقایسۀ با شکل نوشتاری زبان مشهودتر است و متغیرهای چندی از قبیل جنسیت، سن، تحصیلات، طبقۀ اجتماعی و موقعیت بر آن تأثیر می گذارند. در پژوهش حاضر، نویسندگان به بررسی تغییرات واجی در گویش ترکی قزوین، بر اساس تأثیرات ناشی از متغیر های اجتماعی ای از قبیل سن،و جنسیت پرداخته اند و با استفاده از روش مصاحبه و تعیین جمعیت نمونه، میزان همبستگی بین تغییرات واجی و متغیرهای اجتماعی مورد بحث را ارزیابی کرده اند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که متغیر اجتماعی سن بیشترین تأثیر و جنسیت کمترین تأثیر را تغییرات واجی در این گویش دارند.

کلیدواژه‌ها