بررسی گفتمان انتقادی انرژی هسته‌ای ایران در روزنامه الریاض عربستان بر اساس الگوی ون‌دایک

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا/ دانشگاه الزهرا تهران

2 استاد دانشگاه الزهرا

3 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و مدرس دانشگاه الزهرا

10.22084/rjhll.2019.19199.1937

چکیده

این پژوهش به دنبال بررسی این مسأله است که برجسته‌سازی و حاشیه‌رانی در روزنامه "الریاض" عربستان با کدام یک از سازوکارهای زبانی صورت می‌گیرد و گروه‌های خودی و غیرخودی در این روزنامه کدامند و چگونه بازنمایی می‌شوند. سه مقاله از این روزنامه که بعد از توافق هسته‌ای ایران نوشته شده‌اند، داده‌های این پژوهش را تشکیل می‌دهند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی بر اساس الگوی ون‌دایک (1998) قصد دارد از طریق بررسی انتخاب‌های واژگانی، نام‌دهی، نحوه بازنمایی کنشگران اجتماعی و بلاغت به مربع ایدئوژیک ون‌دایک دست یابد. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که توافق هسته‌ای ایران، حکومت و سیاستمداران ایرانی در این مقاله‌ها به صورت منفی بازنمایی شده‌ و در دایره‌ی دیگری قرار گرفته‌اند که به دنبال برهم زدن ثبات در منطقه، صلح و امنیت بین-المللی و حمایت از تروریست می‌باشند و انرژی هسته‌ای ایران نیز نظامی، غیرصلح آمیز توصیف شده و در راستای رسیدن به اهداف نامبرده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها