بررسی گفتمان انتقادی انرژی هسته‌ای ایران در روزنامه الریاض عربستان بر اساس الگوی ون‌دایک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی، دانشگاه الزهرا تهران

2 دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه الزهرا تهران

3 دکترای زبان‌شناسی همگانی

چکیده

این پژوهش به دنبال بررسی این مسأله است که برجسته‌سازی و حاشیه‌رانی در روزنامه "الریاض" عربستان با کدام یک از سازوکارهای زبانی صورت می‌گیرد و گروه‌های خودی و غیرخودی در این روزنامه کدامند و چگونه بازنمایی می‌شوند. سه مقاله از این روزنامه که بعد از توافق هسته‌ای ایران نوشته شده‌اند، داده‌های این پژوهش را تشکیل می‌دهند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی بر اساس الگوی ون‌دایک (1998) قصد دارد از طریق بررسی انتخاب‌های واژگانی، نام‌دهی، نحوه بازنمایی کنشگران اجتماعی و بلاغت به مربع ایدئوژیک ون‌دایک دست یابد. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که توافق هسته‌ای ایران، حکومت و سیاستمداران ایرانی در این مقاله‌ها به صورت منفی بازنمایی شده‌ و در دایره‌ی دیگری قرار گرفته‌اند که به دنبال برهم زدن ثبات در منطقه، صلح و امنیت بین-المللی و حمایت از تروریست می‌باشند و انرژی هسته‌ای ایران نیز نظامی، غیرصلح آمیز توصیف شده و در راستای رسیدن به اهداف نامبرده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


-  تفتازانی، سعدالدین (1383). مختصرالمعانی، قم: دارالفکر.       
-  سلطانی، علی اصغر (1384). قدرت، گفتمان و زبان، تهران: نشر نی.
-  صالح السامرائی، فاضل (2007). معانی الأبنیة فی العربیة، دارعمار، الطبعة الثانیة.
-  فتوحی، محمود (1390). سبک­شناسی، نظریه­ها، رویکردها و روش­­ها، تهران: نشر سخن.
-  فرکلاف. نورمن (1379). تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمه گروه مترجمان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها
-  ون دایک، تئون ای (1382). مطالعاتی در تحلیل گفتمان از دستور متن تا گفتمان‌کاوی انتقادی، ترجمه پیروز ایزدی و همکاران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها.
-  ون­دایک، تئون ای (1394). ایدئولوژی و گفتمان، ترجمه محسن نوبخت، انتشارات سیاهرود.
-  Fairclough, Norman. (2001). Language and Power, London: Longman.
-  Richardson, John E. (2007). Analyzing Newspaper: An approach from Critical Discourse Analysis.
-  Van Dijk, Teun. (1987). Communicating Racism Ethnic Prejudice in Thought and Talk, London: sage.
-  Van Dijk, Teun. (1998). Ideology: A multidisciplinary Approach.  London:  Sage. 
-  Van Dijk, Teun. (2001). Methods of Critical Discourse Analysis. Editor Ruth Wodak, Mayer, Micheal, Chapter Title: “Multidisciplinary CDA. A plea for diversity”, Sage publication Ltd: London: 95-121.
-  Van Leeuween, Theo. (2008). Discourse & Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis, Oxford: Oxford University Press.