تحلیل تیرگی و شفافیت در اصطلاحات زبان عربی برپایة الگوی نانبرگ

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 استادیار/دانشگاه سمنان

3 گروه ادبیات عربی دانشگاه سمنان

10.22084/rjhll.2019.18909.1927

چکیده

در این پژوهش به بررسی تیرگی و شفافیت اصطلاحات در زبان عربی براساس الگوی زبانشناختی نانبرگ و همکاران (1994) پرداخته‌ایم. که اصطلاحات را با ذکر معیارهایی به عبارات ترکیبی اصطلاحی و عبارات اصطلاحی تقسیم می‌کند. با توضیح این معیارها در زبان عربی داده‌های خود را از کتاب المعجم الموسوعی محمد داود انتخاب و بر این پیکره آزموده‌ایم و نتیجه گرفتیم که حدود نیمی ازآنها، جزء دستة عبارت‌های اصطلاحی‌اند. هرچند معنای برخی از اینها را می‌توان از روی معنای ظاهری آنها دریافت، اما امکانِ امتحان کردن آنها با معیاری‌های شش‌گانه امکان‌پذیر نبود. در مقابل، نیمی نیز در دستة عبارت‌های ترکیبی اصطلاحی بودند که بخش‌پذیرند و علاوه بر اینکه معنای ظاهری آنها در دسترس بود، با معیارهایی که در دست داشتیم می‌توانستیم تک تک آنها را امتحان کنیم. پس می‌توان گفت که اصطلاحات عربی طبقه‌ای یکدست و کاملاً تیره هم نیستند و می‌توان آنها را با معیارهایی مشخص، از یکدیگر جدا کرد.

کلیدواژه‌ها