واکاوی متنیِ پیوستگی و گسستگی موضوعی در کامنت‌های اینستاگرام

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 تهران،خیابان ونک، ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)دانشکده ادبیات

2 دانشیار زبان شناسی دانشگاه الزهرا

3 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران

10.22084/rjhll.2019.19116.1930

چکیده

مکالمه با موضوع مشخصی آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان درگیر گفت‌وگو می‌شوند اما موضوعی که در پایان مکالمه به آن ختم می‌شود با موضوع ابتدایی فاصله دارد. این اتفاق در مکالمه‌های آنلاین که شرک‌کنندگان با یکدیگر رودررو نیستند بیشتردیده می‌شود. پژوهش‌هایی درباره‌ی بررسی ارتباط موضوعی و نیز رانش موضوعی گفت‌وگوها در فضای مجازی صورت گرفته و دسته‌بندی مشخصی نیز از دسته‌های موضوع‌های گفت‌وگو ارائه شده ولی بررسی کامنت‌ها در فضای مجازی اینستاگرام این نکته را روشن می‌کند که این دسته‌بندی نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از نظریه ارتباط موضوعی و تحلیل موضوعی گفتمان پویا دسته‌بندی جزئی‌تری نسبت به آن‌چه تا کنون تعریف شده است ارائه شود. هابز چهار دسته‌ی ارتباط موضوعی، موازنه‌ی معنایی، توضیح و فراسخن را پیشنهاد می‌دهد. هرینگ و نیکس گسست را نیز به آن می‌افزایند. در بررسی داده‌های پژوهش حاصل، دسته‌بندی‌های جزئی‌تری برای ارتباط موضوعی و گسست یافت شد.

کلیدواژه‌ها