واکاوی متنیِ پیوستگی و گسستگی موضوعی در کامنت‌های اینستاگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه الزهرا، تهران

2 دانشیار گروه زبان‌شناسی دانشگاه الزهرا، تهران

3 استاد زبان‌شناسی همگانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران

چکیده

مکالمه با موضوع مشخصی آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان درگیر گفت‌وگو می‌شوند اما موضوعی که در پایان مکالمه به آن ختم می‌شود با موضوع ابتدایی فاصله دارد. این اتفاق در مکالمه‌های آنلاین که شرک‌کنندگان با یکدیگر رودررو نیستند بیشتردیده می‌شود. پژوهش‌هایی درباره‌ی بررسی ارتباط موضوعی و نیز رانش موضوعی گفت‌وگوها در فضای مجازی صورت گرفته و دسته‌بندی مشخصی نیز از دسته‌های موضوع‌های گفت‌وگو ارائه شده ولی بررسی کامنت‌ها در فضای مجازی اینستاگرام این نکته را روشن می‌کند که این دسته‌بندی نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از نظریه ارتباط موضوعی و تحلیل موضوعی گفتمان پویا دسته‌بندی جزئی‌تری نسبت به آن‌چه تا کنون تعریف شده است ارائه شود. هابز چهار دسته‌ی ارتباط موضوعی، موازنه‌ی معنایی، توضیح و فراسخن را پیشنهاد می‌دهد. هرینگ و نیکس گسست را نیز به آن می‌افزایند. در بررسی داده‌های پژوهش حاصل، دسته‌بندی‌های جزئی‌تری برای ارتباط موضوعی و گسست یافت شد.

کلیدواژه‌ها


-  ساسانی، فرهاد و یزدانی، نسترن (1392)، «بررسی تأثیر چینش سازه‌های متن بر کنش کلامی کلان در گفت‌وگوهای روزمره»، مجموعه مقالات سومینهم‌اندیشیزبان‌شناسیومطالعاتبینارشته‌ای، تهران، دانشگاه الزهرا، مطالعات اجتماعی و فرهنگی زبان، نشر نویسه پارسی.
-  Barnes, S. B. (2009), “Relationship Networking: Society and Education”. Journal of Computer-Mediated Communication, 735- 742.
-  Boyd, D. M., Ellison, N. B. (2007), “Social network sites: Definition, history and scholarship”. Journal of Computer-Mediated Communication. 13(1).
-  Collot, M., Belmore, N. (1996), “Electronic Language: A new variety of English”. In S. C. Herring (Ed.), 13-28.
-  Griffin, E. (2012), AFirst Look at Communication Theory: eight edition. New York: McGraw-Hill.
-  Herring, S. C. (1999), “Interactional Coherence in CMC”. Journal of Computer-MediatedCommunication. 4(4), available online at: [http:/jcmc.indiana.edu/vol4/issue4/herring. html]
-  Herring, S. C. (2001), “Computer-mediated Discourse”. In D. Schiffrin, D. Tannen and H. Hamilton (eds). The Handbook of Discourse Analysis. pp. 612–34. Oxford: Blackwell.
-  Herring, S. C. (2003), “Dynamic Topic Analysis of Synchronous Chat”. Symposium on New Research for New Media.
-  Herring, S. C. and Nix, C. G. (1997), “Is “Serious Chat” an Oxymoron? Pedagogical vs. Social Use of Internet Relay Chat”. Paper presented at the American Association of AppliedLinguistics. Orlando, FL.
-  Hobbs, J. (1990), “Topic drift”. In B. Doval (ed.), Conversational organization and its development, 3-22. Norwood, NJ: Ablex
-  Horowitz, R., Samuels, J. S. (1987), “Comprehending oral and written language: Critical contrasts for literacy and schooling”. In R. Horowitz & J.S. Samuels (Eds.), Comprehending oral and written language, (1-52). New York: Academic Press.
-  Jefferson, G. (1988), “On stepwise transition from talk about a trouble to inappropriately positioned matters”. In Atkinson J. M. & Heritage J. (eds.) Structures of social action: studies in conversation analysis. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 191-222.
-  Kiesler, S., Siegel J., McGuire T. W. (1984), “Social psychological aspects of computer-mediated communication”. American Psychologist. 39 (10), 1123-34.
-  Konijn, E. A., Utz, S., Tanis, M., and Barnes, S. B. (2010), “Mediated interpersonal communication”. Journal of Communication. 60: 3.
-  Lambiase, J. J. (2009), “Hanging by a Thread: Topic Development and Death in an Online Discussion of Breaking News”. Language@Internet. 7: 9.
-  Lloyd-Williams, A. J. F. (2007), "Asynchronous and Synchronous Education in online Education".  Introduction to Environment for Learning Assignment.
-  Maynor, N. (1994), “The language of electronic mail: Written speech?” In G. Little & M. Montgomery (Eds.), Centennial usage studies. American Dialect Society. 78, 48-54.
-  Park, A., Hartzler, A. L., Huh, J., Hsieh, G., McDonald, D. W., Pratt5, W. (2016), “How Did We Get Here?: Topic Drift in Online Health Discussions”. J Med Internet Res. 18:11.
Placencia, M. E., Lower, A. (2013), “Your kids are stinking cute.  Complimenting behaviour on Facebook among family and friends”.  Intercultural Pragmatics. 10 (4): 617–646 https://doi.org/10.1515/ip-2013-0029
-  Sacks, H. (1992), Lectures on Conversation. Volumes I and II. (G. Jefferson, ed.). Oxford, Uk, Cambridge, USA: Blackwell
-  Stromer-Galley, J., Martinson, A. M. (2009), “Coherence in political computer-mediated communication: analyzing topic relevance and drift in chat”. DISCOURSE & COMMUNICATION. 3: 195.
-  Tannen D., Trester A., M. (2013), Discourse 2.0: Language and the New Media. Washington: Georgetown University Press.
-  Weger, H.J., Aakhus, M. (2003), “Arguing in Internet Chat Rooms: Argumentative Adaptations to Chat Room Design and Some Consequences for Public Deliberation at a Distance”. Argumentation and Advocacy.40(2): 23–38.
-  Yates, S. J. (1996), “Oral and written linguistic aspects of computer conferencing”. In S. C. Herring (Ed.), 29-46.
-  Yus, F. (2010), Cyber pragmatics: Internet-Mediated Communication in Context. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.