مقایسه تطبیقی مَثَل‌های دَری و فارسی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

10.22084/rjhll.2019.19216.1932

چکیده

مَثَل‌های ایرانی، بخش مهمی از هویت و فرهنگ ایران را دربر می‌گیرد. گاه این گنجینه‌ی ارزشمند در گذر ایام، و از مرحله‌ای به مرحله‌ی دیگر، دستخوش تغییراتی در ساختار واژه‌ها و یا مفاهیم شده است. زبان دَری (زبان زرتشتیان بومی ایران) که به جهت قدمت و بُن‌مایه‌های کهن کلامی محفوظ مانده‌ می‌تواند کمک ارزنده‌ای در جهت بازیابی و یا قیاس با نمونه‌های مشابه، نیمه مشابه، متفاوت و گاه متضاد فارسی نماید. زبان پُرمایه‌ی فارسی با زبان دری بهدینان نقاط تلاقی بسیاری داشته و دارد. از این روی حفظ مثلهای باقی‌مانده‌ی زبان دَری بهدینان ایران، به پایداری این زبان در معرض خطر کمک شایانی خواهد کرد. مسئله‌ی حایز اهمیت دیگر کشف وجوه شبه و افتراق مَثَلهای دری با فارسی است. روش گردآوری مطالب به صورت میدانی و کتابخانه‌ایست که بخش میدانی آن، طی بیست سال مصاحبه مداوم و پی‌درپی صورت گرفته است. این مثلها تا کنون مورد استعمال زرتشتیان ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها