دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-223 
1. نقش‌های «خواه» در فارسی امروز

صفحه 1-12

جلال رحیمیان؛ مهرزاد منصوری


4. نگاهی دیگر به دیگر؛ رویکردی شناختی

صفحه 55-71

محمد‌رضا پهلوان‌نژاد؛ علی ایزانلو؛ حامد اکبرپور