دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 1-223 

مقاله پژوهشی

نقش‌های «خواه» در فارسی امروز

صفحه 1-12

10.22084/rjhll.2017.9294.1527

جلال رحیمیان؛ مهرزاد منصوری


نگاهی دیگر به دیگر؛ رویکردی شناختی

صفحه 55-71

10.22084/rjhll.2017.9434.1538

محمد‌رضا پهلوان‌نژاد؛ علی ایزانلو؛ حامد اکبرپور