معرفی کتاب « درآمدی بر زبان شناسی شناختی »

نوع مقاله : نقد

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

2 دانشجوی دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر

چکیده

کتاب درآمدی بر زبانشناسی شناختی ، کتابی است مقدماتی که به معرفی اصول و مفاهیم مطرح در زبان‌ شناسی شناختی می پردازد ، این تألیف نخستین اثر فارسی مستقل در این حوزه محسوب می‌شود. بخش‌ های سه‌گانۀ این کتاب شامل بخش اول، اصول و مفاهیم بنیادی زبان شناسی شناختی است که به مقایسۀ زبانشناسی شناختی با دو رهیافت صورت گرایی و نقش گرایی می پردازد و خواننده با زیرساختهای نظری این رویکرد آشنا می شود . بخش دوم ، نگاهی شناختی به معنی است که در این بخش معرفی جنبه های مختلف معنی شناسی مجال بیان یافته است ، و بخش سوم هم نگاهی شناختی به دستور است، که مراد همان صرف و نحو و معرفی دو الگوی عمدۀ نظام ساختار مفهومی و دستور شناختی است و مؤلف به تفصیل به بررسی و تحلیل هر بخش بر مبنای فصول یازده گانۀ کتاب پرداخته است .

کلیدواژه‌ها


-----------------------------