بررسی تناوب های جدید در نامگذاری کودکان ایرانی بر اساس رویکرد نشانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مقاله، تناوب های جدید در نامگذاری کودکان جامعه نمونه تحقیق بر اساس رویکرد نشانه ای کنستاکیز بررسی می شود. به این منظور، 1200 نام از طریق تجربه میدانی مشاهده گر انتخاب شد و تحلیل داده ها با لحاظ متغیر اجتماعی جنسیت به شیوه خوانش تفسیری انجام شد. نتایج بیانگر آن است که گرایش به فرد گرایی در جامعه نمونه با انتخاب نام های نوظهور و تیره برای کودکان ایرانی همخوانی دارد. زایایی تناوب احیاء شده" الف تانیث فارسی باستان"، جایگزینی حروف، انطباق نام های عربی با رسم الخط فارسی، قرض گیری واژگانی از زبان های غیر عربی، دگردیسی در نام های ترکیبی و گرایش به نام سازی های نا متعارف مؤید تنزل الزام وفاداری نسبت به الزام پیش رونده نشانداری در حوزه نامگذاری کودک محسوب می شود. مدرن سازی نام منطبق بر الگوی جامعه در حال گذار به نمایش هویت انحصاری و متفاوت فرد در جامعه می انجامد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  بخشوده، ابراهیم (1379)، فرهنگ نامگذاری، تهران: انتشارات محقق.
-  ربیعی، علی (1380)، جامعه شناسی تحولات ارزشی، تهران: انتشارات فرهنگ و اندیشه.
-  رجب زاده، احمد (1378)، تحلیل اجتماعی نام گذاری، تهران: نشر روش.
-  جانستن، باربارا (1391)، روش‌های پژوهش کیفی در زبانشناسی اجتماعی، ترجمه طاهره احمدپور، رفسنجان: دانشگاه ولیعصر رفسنجان.
-  طیب، محمد تقی و علی نژاد، بتول (1382)، بررسی گرایش‌های جدید نامگذاری در اصفهان از دیدگاه زبان شناسی»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره دوم، شماره 33-32، صص 58-23.
-  عبدی، عباس (1376)، تحول نامگذاری کودکان تهرانی. تهران: نشر حنانه.
-  منصوری، مهرزاد (1389)، تحلیل بسامدی هجا در اسامی زنان و مردان در ایران، پژوهش‌های زبانشناسی، سال دوم، شمارهاول، صص 51-23.
-  میرخلیل زاده ارشادی، بابک (1372)، مقایسه تنوع نام‌های زنان و مردان ایرانی، مجله زبانشناسی، سال دهم، شماره دوم، صص28-12.
-  نجاتی حسینی، محمود و افشار، سمیه (1388)، تحول نامگذاری فرزندان در شهر تهران، پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، سالسوم، صص 158-141.  
-  Alego, J (1992). Onomastics. Oxford: Oxford University Press.
-  Chambers, J. K. (2006). Sociolinguistic theory: linguistic variation and its social significance. Malden: Blackwell Publishers.
-  Coates, R. (1999). Onomastics. London: Longman.
-  Fryer, R. and Levitt S. (2012). The causes and consequences of distinctively black names. Stanford: Stanford University Press.
-  Gureckis, T. M. and R. L. Goldstone (2009).“How you name your child: understanding of the relationship between individual decision making and collective outcomes”. Topics in the cognitive science. 1:651-674.
-  Hymes, D. (1974). Foundations in sociolinguistics: An ethnographic approach. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
-  Kostakis, A. (2010). Vestige theory: Sociolinguistic evidence for output-output constraints. Lingua. 120 (10):2476-2494.
-  Labov, W. (2001). Principles of linguistic change: Social factors. Malden: Blackwell Publishers.
-  Ullmaann, S. (1962). Semantics. Oxford: Basil Blackwell.