دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، آبان 1394، صفحه 1-232 
مدل‌سازیِ نوای گفتارِ کانونی در فارسی: رویکردی تولیدی ـ نقش‌گرا

صفحه 37-56

مرتضی طاهری اردلی؛ مصطفی عاصی؛ حسین صامتی؛ محمود بی جن خان


فعل شبه‌معین ضمیری در زبان فارسی

صفحه 127-145

جهاندوست سبزعلیپور؛ فرزانه عبدالهی


هم‌پایگی عطفی در زبان فارسی

صفحه 197-217

مهرداد نغزگوی کهن؛ جلال احمدخانی