بررسی زبانگونه مخفی جوانان در روابط گروهی بر اساس رویکرد همسان سازی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

اکثر پژوهش‌ها در حوزه زبان‌شناسی جنسیت بیانگر آن است که گویشوران یک زبان بر حسب جنسیت از گونه‌های زبانی متفاوتی استفاده می‌کنند که عمده تفاوت زبانگونه‌های جنسیتی در حوزه واژگان زبان، نمود آشکارتری نشان می‌دهد. زنان در مقایسه با گروه مردان با گرایش به گونه معیار زبانی، کمتر از واژگان عامیانه، دشواژه‌ها و صورت‌های غیرمعیار استفاده می‌کنند. متغیر سن نیز در راستای تخفیف این تقابل‌ها عملکرد قوی نشان نداده است اما در جوامع امروزی که در آن نقش‌هایاجتماعی دو گروه به هم نزدیک‌تر و به تبع آن تعاملات کلامی نیز افزایش یافته است بنابر نظریه تجفل[1] بروز برخی تغییر و تعدیل‌ها در هنجارهای اجتماعی- زبانی این دو گروه اجتناب ناپذیر می‌نماید. از این رو پژوهش حاضر به منظور دستیابی به الگویحاکم بر مکالمات درون گروهی و میان گروهی جوانان شهر اصفهان شکل گرفت. داده‌ها از طریق مشارکت در جامعه نمونه در قالب روش پژوهشی میلروی‌ها[2] جمع‌آوری و در چارچوب نظری تجفل (1984) ارزیابی کیفی شدند. نتایج بیانگر آن بود که روابط درون گروهی در جوانان دختر جامعه نمونه و میان گروهی (دختران و پسران) تفاوت معناداری در بسامد کاربرد زبانگونه مخفی نشان نمی‌دهد و با این که پسران جوان همچنان در تولید واژه‌ها و عبارات واژگانی این گونه زبانی پیشتاز هستند، اما بخشی از زبانگونه مخفی جوانان امروز پیرنگ دخترانه دارد که نمود زبانی بیشتر آن در مناسبات کلامی بین گروهی دیده می‌شود. از این رو، به‌نظر می‌رسد متغیر سن نقش مهم‌تری در مقایسه با متغیر جنسیت در نمود زبانگونه مخفی گروه دختران در روابط درون گروهی و بین گروهی جامعه امروز نشان می‌دهد.[1]. H. Tajfel


[2]. L. Milroy and J. Milroy

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  ترادگیل، پیتر (1376)، زبان‌شناسی اجتماعی: درآمدی بر زبان و جامعه، ترجمه محمد طباطبائی، تهران: نشر آگه.
-  سمائی، مهدی (1382)، فرهنگ لغات زبان مخفی، تهران: نشر مرکز.
-  مدرسی، یحیی (1368)، درآمدی بر جامعه شناسی زبان، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
-  Coulmas, F. (2005), Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
-  Duranti, A., Ochs, E. and Schieffelin, B. (2012), The hand book of language socialization.Oxford: Wiley-Black Well.
-  Jespersen, O. (1964), Language: Its nature, development and origin. New York: Norton.
-  Meyerhoff, M. (2006), Introducing sociolinguistics. US. And Canada: Routledge.
-  Milroy, L. and Milroy, J. (1980), Language and social networks. Oxford: Black Well.
-  Romaine, S. (1984), The language of children and Adolescents. Oxford and New York: Basil Black Well.
-  Schilling, N. (2013), Key topics in sociolinguistics: Sociolinguistic fieldwork. Cambridge: Cambridge University Press.
-  Tajfel, H. (1984), Differentiation between social groups: Studies in the social psychology of Inter group relations. London: Academic Press.
-  Ward haugh, R. (2010), An introduction to sociolinguistics. Oxford: Black Well.