کُرُشی، توصیف دستوری پیکره بنیاد مریم نورزایی، کارینا جهانی، اِریک آنونبی، و عباس علی آهنگر، اوپسالا 2015

نوع مقاله : نقد

نویسنده

دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

طایفه کُرُش به صورت پراکنده در منطقه گسترده ای از جنوب ایران از هرمزگان تا خوزستان و همچنین به سمت داخل فلات ایران ساکن هستند. اثر نورزایی و همکاران (2015) به مستندسازی نحوه زندگی، سنت‌های شفاهی، و میراث قومی- زبانی کُرُش‌ها پرداخته است. پیکره این تحقیق از گویشوران گویش کُرُشی حوالی شیراز جمع‌آوری شده است.
در ابتدای کتاب معرفی اجمالی از مردم کُرُش و فرهنگ آنان ارائه شده است. بیشترین حجم این اثر به توصیف پیکره بنیاد ویژگی های واج شناختی و صرفی نحوی زبان کُرُشی و پیکره هفت متن واج‌نگاری شده به همراه معادل تکواژها و ترجمه انگلیسی آنها اختصاص دارد. فرهنگ انتهای کتاب شامل بیش از 1200 واژه است. یک لوح فشرده حاوی فایل های صوتی متون و تصاویری از مردم کُرُش نیز ضمیمه این اثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  سلامی، عبدالنبی (1383)، بررسی اجمالی گویش کُرُشی. مجله گویش­شناسی 1:3، صفحات 39-56.
-  سلامی، عبدالنبی (1385)،  گنجینه گویش­شناسی فارس، دفتر سوم، تهران: نشر آثار.
-  عمادی، نظام (1384)،  گویش کُرُش. شیراز: انتشارات شیراز آوند اندیشه.
-  نورزایی، مریم (1388)، توصیف زبان­شناختی نظام فعلی در گویش کُرُشی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، شیراز: دانشگاه علوم و تحقیقات.
-  Grimes, Barbara F. (ed.) (2000), Ethnologue: Languages of the World (14th edition). Dallas: SIL International. Online at: http://www.ethnologue.com/
-  Jahani, Carina, Serge Axenov, Behrooz Barjasteh Delforooz, and Maryam Nourzaei (2010), “Impersonal Constructions in Balochi”. Orientalia Suecana, 59, pp. 168-181. Online at:                            
-  Jahani, Carina, Behrooz Barjasteh Delforooz, and Maryam Nourzaei (2012), “Non-canonical Subjects in Balochi”. In: Aghaei, Behrad, and M. R. Ghanoonparvar (eds), Iranian Languages and Culture: Essays in Honor of Gernot Ludwig Windfuhr. Costa Mesa: Mazda, pp. 196-218. Online at:
-  Mahamedi, Hamid (1979), “On the Verbal System in Three Iranian Dialects of Fars.” Studia Iranica, 8, pp. 277-297.
-  Nourzaei, Maryam (Forthcoming) Discourse Studies in Balochi: Person reference in three Balochi Dialects. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.
-  Nourzaei, Maryam, Carina Jahani, Erik Anonby, and Abbas Ali Ahangar. (2015), Koroshi: A Corpus-based Grammatical Description. Studia Iranica Upsaliensia 13. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.
-  Nourzaei, Maryam, Carina Jahani and Erik Anonby (Forthcoming). “Koroshi”. In: Encyclopædia Iranica. New York: Center for Iranian Studies, Columbia University.
-  Windfuhr, Gernot (1989), “New Iranian Languages: Overview.” In Schmitt, Rüdiger (ed.), Compendium Linguarum Iranicarum. Wiesbaden: Reichert, pp. 246-262.