بررسی و نقد کتاب دانشگاهی

نوع مقاله : نقد

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

رده شناسی زبان که امروزه یکی از شاخه های پویا و رو به گسترش در زبان شناسی است، می کوشد از رهگذر بررسی و مقایسۀ زبان های گوناگون به تعمیم های فراگیر و در پی آن به شناخت جهانی های زبان دست یابد. به سخن دیگر، به دنبال رسیدن به یگانگی ها از راه بررسی چندگانگی هاست. تاکنون پژوهش های بسیاری در زمینۀ رده شناسی زبان انجام گرفته و کتاب های زیادی در این باره نوشته شده است. یکی از جدیدترین کتاب های این حوزه، «درآمدی بر رده شناسی زبان » به قلم ادیت موراوسیک (2013) است. هدف از مقالۀ پیش رو معرفی، بررسی و نقد این کتاب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-  Bakker, Dik (2011). “Language Sampling”. In J. J. Song (ed.), The Oxford Handbook of Linguistic typology (pp. 101-127). Oxford: Oxford University Press.
-  Corrigan, Robert, Edith A. Moravcsik, Hamid Ouali & Kathleen Wheatley (2009). Formulaic Language (2 vols). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
-  Croft, William (2003). Typology and Universals. Cambridge: Cambridge University Press.
-  Daniel, Michael. (2011). “Linguistic typology and the study of language”. In J. J. Song (ed.), The Oxford handbook of linguistic typology (pp. 43-68). Oxford: Oxford University Press.
-  Dixon, R.M.W. (2010). I am a linguist. Leiden: Brill.
-  Evans, Nicholas (2011). “Semantic Typology”. In J. J. Song (ed.), The Oxford Handbook of Linguistic typology (pp. 504-533). Oxford: Oxford University Press.
-  MacWhinney, Brian, Andrej Malchukov, and Edith A. Moravcsik (2014). Competing Motivations in Grammar and Usage. Oxford: Oxford University Press.
-  Moravcsik, A. Edith (2006). An Introduction to Syntactic Theory. London and New York: Continuum.
-  Moravcsik, A. Edith (2006). An Introduction to Syntax: Fundamentals of Syntactic Analysis. London and New York: Continuum.
-  Moravcsik, A. Edith (2011). “Explaining Language Universals”. In J. J. Song (ed.), The Oxford handbook of linguistic typology (pp. 69-89). Oxford: Oxford University Press.
-  Shields, Kenneth (2011). “Linguistic Typology and Historical Linguistics”. In J. J. Song (ed.), The Oxford handbook of linguistic typology (pp. 551-567). Oxford: Oxford University Press.
-  Shopen, Timothy (ed.) (2007). Language typology and syntactic description, Vol. 1: Clause structure, (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.