دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1394، صفحه 1-264 

مقاله پژوهشی

تاثیر گذرایی بر ساخت جمله در زبان فارسی

صفحه 1-47

محمد راسخ مهند؛ مسعود محمدی راد


رده شناسی فضا در زبان فارسی

صفحه 103-127

والی رضایی؛ سید حمزه موسوی


انطباق در زبان سُهی

صفحه 187-205

یادگار کریمی؛ الهام مقدم


فرایندهای واجی تضعیف در گونه‌های کردی ایلامی

صفحه 207-225

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ الهام ثباتی؛ فردوس آقاگلزاده


شبکۀ معنایی قالب‌بنیاد (فریم‌نت) در زبان فارسی

صفحه 261-282

فاطمه نایب لوئی؛ سید مصطفی عاصی؛ آزیتا افراشی