دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، شهریور 1402، صفحه 1-289 
بررسی دستوری‌شدگی فعل وجهی vastən در گیلکی

صفحه 157-171

10.22084/rjhll.2020.21850.2041

فاطمه تجربه‌کار عربانی؛ مجتبی منشی‌زاده؛ جهاندوست سبزعلیپور


بررسی تناوب سببی در زبان فارسی بر اساس رویکرد علّی

صفحه 247-271

10.22084/rjhll.2023.27256.2255

فریبا صیادی سی‌سخت؛ علیرضا خرمایی؛ امیر سعید مولودی